KONJEST‹F KALP YETERS‹ZL‹⁄‹ OLAN T‹P 2 D‹YABET‹KLERDE GÜNDE TEK DOZ GLARG‹NE ‹NSÜL‹N TEDAV‹S‹ ‹LE GÜNDE 2 KEZ NPH ‹NSÜL‹N TEDAV‹S‹N‹N GECE H‹POGL‹SEM‹ GÖRÜLME SIKLI⁄INA ETK‹LER‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASI


Kurtulmuş N., Demirdöğen F., Tükek T., Kurt T., Bahtiyar İ., Çakırca M., ...More

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, no.70, pp.11-15, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Tip 2 diyabetik hastalara kalp yetersizli¤i de efllik etti¤inde gece hipoglisemisi görülme s›kl›¤› artar. Çal›flmam›zda, bu grup hastalarda günde tek doz glargine insulin tedavisi ile günde 2 kez NPH insulin kullan›lmas›n›n gece hipoglisemi geliflmesi üzerine etkilerini karfl›laflt›rmay› amaçlad›k. Gereç ve yöntem: Yafl, vücut kitle indeksi, diyabet ve kalp yetmezli¤i süreleri ve metabolik göstergeler aç›s›ndan benzer özelliklere sahip hastalar glargine insulin ve NPH insulin tedavi gruplar›na ayr›ld›lar. Hastalar 12 hafta izlendiler. Bulgular: Glisemik kontrolün glargine insulin uygulanan grupta, di¤er gruptan belirgin olarak daha iyi sa¤land›¤› gözlendi (p< 0,001). Gece hipoglisemi görülme s›kl›¤› glargine insulin grubunda % 10,5, NPH grubunda % 9,1 olup istatistiksel olarak farkl› de¤ildi. Genel hipoglisemi oluflma s›kl›¤› ise glargine insulin uygulananlarda fazlayd› (p= 0,029). Sonuç: Günde tek doz Glargine insulin kullan›m› tip 2 diyabetes mellitusla beraber kalp yetersizli¤i olan hastalar›m›zda günde 2 kez NPH insulin kullan›m›na göre daha iyi kan flekeri kontrolü sa¤lam›fl olmakla birlikte gece hipoglisemi görülme s›kl›¤›n› azaltmam›flt›r. Bu nedenle bu grup hastalarda uzun etkili insulin kullan›m›nda gece hipoglisemisi geliflmesi olas›l›¤› bak›m›ndan dikkatli olunmal›d›r. Anahtar kelimeler: Diabetes mellitus, glargine insulin, nokturnal hipoglisemi