ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSING STUDENTS’ PERCEPTIONS OF THEIR PROFESSION AND THEIR ATTITUDES TOWARDS THEIR PROFESSION DURING THE COVID-19 PANDEMIC


Meşedüzü M., Bayraktar S., Tellioğlu H., Dursun Ş., Şeker S., Onar M., ...More

V. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES, Ankara, Turkey, 24 - 25 September 2021, pp.236

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.236
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Hemşirelik öğrencilerinin, mesleğine karşı tutumlarının sorgulandığı ve hemşirelik mesleği

algılarının ve tutumlarının değerlendirildiği bilinmektedir. Covid-19 pandemi sürecinin de buna etkisi

olduğu düşünülmektedir.

Amaç: Covid-19 pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinin mesleğine yönelik algı ve tutumları

arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı olarak yapılan çalışma, BVU Hemşirelik Bölümü

öğrencilerine Anket Formu aracılığı ile Şubat 2021 tarihinde toplam 191 öğrenciye uygulanmıştır.

Araştırmada Sosyodemografik Özellikler Veri Formu, COVID-19 pandemi döneminde öğrencilerin

hemşirelik mesleği hakkında görüşleri için Anket Formu ve Hemşirelik Mesleğine Yönelik

Tutum Ölçeği (HMYTÖ) kullanılmıştır. Bunlar HMÖ*, HMTED**, HMGD*** dır. Veriler SPSS 22

programında, p<0,05 değeri kullanılarak istatistiksel anlamlılık hesaplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %58,1’i Covid-19 pandemi sürecinde eğer hemşire olsaydı sahada çalışmak

istediği, %41,9’u ise bu süreçte çalışmak istemediği bulunmuştur. Covid-19 sürecinin mesleğini

gelecekte uygulama fikrini olumsuz yönde değiştirdiğini düşünenlerin oranı %11,5, fikrinin olumsuz

yönde değişmediğini düşünenlerin oranı ise %88,5 olarak bulunmuştur. Herhangi bir işte çalışanların,

çalışmayanlara göre HMÖ (p=0,028) ve HMGD (p=0,028) puan ortalaması anlamlı düzeyde yüksektir.

Covid-19 pandemi sürecinde hemşirelerin hak ettiği değeri almadığını düşünenler, hak ettiği değeri

aldığını düşünenlere kıyasla HMGD puan ortalaması anlamlı derecede yüksektir (p=0,042). Covid-19

pandemi sürecinde hemşirelerin fedakârca çalıştığını düşünenler, fedakârca çalışmadığını düşünenlere

kıyasla HMYTÖ anlamlı seviyede yüksektir (p=0,042). Covid-19 pandemi sürecinin hemşire imajına

olumsuz katkı sağlamadığını düşünenler, sağladığını düşünenlere kıyasla HMGD puan ortalaması

anlamlı seviyede yüksektir (p=0,031). Covid-19 pandemi sürecinde hemşirelik mesleğini gelecekte

uygulamak ile ilgili fikirlerini olumsuz yönde değiştirdiğini düşünenlerin, olumsuz yönde

değiştirmediğini düşünenlere göre HMGD puan ortalaması anlamlı seviyede yüksekken (p=0,030),

HMTED puan ortalaması anlamlı seviyede düşüktür (p=0,018).

Sonuç ve öneriler: Öğrencilerin, hemşirelerin fedakârca çalıştıkları halde hak ettiği değeri

alamadıklarını düşünmelerine rağmen meslekleriyle ilgili genel tutumlarının olumlu olduğu ortaya

çıkmıştır. Ancak Covid-19 pandemi süreci, gelecekte mesleği uygulamakla ilgili görüşlerini ve geleceğe

bakışlarını olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte öğrencilerin Covid-19 döneminde mesleklerinin

önemini kavramaları ve mesleğin doyum sağlayan yönlerini fark etmeleri meslekle ilgili tutumlarının

V. INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES September 24-25, 2021


www.covid19conference.org Ankara, TURKEY


236


ve meslek imajlarının olumlu yönde etkilendiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bu süreçte herhangi bir

işte çalışan öğrencilerin de mesleğe ilişkin tutumlarının olumlu olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak hemşirelik öğrencilerinin mesleğe ilişkin tutumlarının olumlu yönde gelişmesi için kriz

durumlarında hemşirelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve hak ettiği değeri görmeleri gerektiği

düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, tutum, hemşirelik öğrencisi, hemşirelik mesleği

HMÖ*=Hemşirelik Mesleği Özellikleri

HMTED**=Hemşirelik Mesleği Tercih Etme Durumu

HMGD***=Hemşirelik Mesleği Genel Durum