Covid-19 Pandemisi Sırasında Değişik Derecelerde Etkilenen Hastaların Taburculuk Sonrası Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Tansel G., Taşlıdere B.

4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 20-22 May 2021, Aydın, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.254

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.254
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Araştırmada COVİD-19 pandemisi sırasında değişik derecelerde etkilenen hastaların taburculuk sonrası tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır..Araştırma genel modeline dayalı betimsel nitelikte olan prospektif bir çalışmadır. Çalışmada; hastane kayıtlarından elde edilen verilere dayanarak COVİD-19 tanısı alan kişiler; hafif, orta ve yoğun olarak üç grup olarak ele alınmıştır. Kuru öksürük, ateş, eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi şikayetlerle başvuran ve COVİD-19 tanısı konularak evde izolasyona alınan hastalara ‘hafif grup’, durumunun ağırlığından dolayı hastane yatışı verilerek servise gözlem altında tutulan ‘orta grup’, nedeni ne olursa olsun COVİD tanısı olup yoğun bakımda tedavi gören hastalar ‘yoğun grup’ olarak ayrılmıştır. Araştırmanın örneklemi araştırmaya katılmayı kabul eden rastgele seçilen ve hastane kayıtlarından elde edilen verilere göre belirlen gruplara dahil olabilecek hastalara ulaşarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini; her gruba eşit sayıda olacak şekilde çalışmayı katılmayı kabul eden, 18 yaşından büyük ve şifa ile taburcu olan 200 hasta oluşturmaktadır. Araştırmada hospitalize olanlar ve non-hospitalize olanlar olmak üzere iki grup değerlendirilmiştir. Araştırmada veriler ise ‘’Sosyodemografik Bilgi Formu’’ ve ‘‘Pandeminin Kişisel ve Sosyal Etkileri Anketi’’ aracılığıyla 03.2020-05.2020 tarihleri arasında toplanmıştır.Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 25 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanılmıştır. Çalışmada 18-30 arası yaş grubunda olan katılımcıların non-hospitalize olmaları diğer yaş gruplarında olan katılımcılara göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde daha fazladır (X2 =16,808 p < .05). ) Ek hastalığı olmayan katılımcıların non-hospitalize olmaları ek hastalığı olan katılımcılara göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde daha fazladır (X2 =4,542 p < .05). ) Hipertansiyonu olan katılımcıların hospitalize olmaları diyabet ve karaciğer hastalığı olan katılımcılara göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde daha fazladır (X2 =5,000 p < .05). Dolaşım problemi olmayan katılımcıların non-hospitalize olmaları dolaşım problemi olan katılımcılara göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde daha fazladır (X2 =5,546 p < .05). Sonuç olarak 18-30 yaş arası, ek hastalığı olmayanların, dolaşım problemi olmayan hastaların nonhospitalize olmaları daha fazladır. Anahtar Kelimeler; Covid-19, Pandemi, , Taburculuk, , Davranış