Comparison of Ligation of Intersphincteric Fistula Tract (LIFT) and Standard Fistulotomy in Treatment of Perianal Fistula:A Prospective Study


Creative Commons License

Yardımcı E.

4. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi, Adana, Turkey, 28 February - 01 March 2020, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç : Çalışmamızda intersfinterik fistül trakt ligasyonu (LIFT) ile fistülotomi yöntemlerinin

perianal fistül tedavisindeki postoperatif sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem : Aralık 2012 ile Nisan 2016 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp

Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi bölümüne başvuran, intersfinkterik veya alçak

transsfinkterik perianal fistül tanısıyla operasyon planlanan 42 hasta,

https://www.randomizer.org internet adresinde başvuru sıralarına göre LIFT (grup-1) ve

fistülotomi (grup-2) uygulanacak gruplar olarak rastgele ikiye ayrıldı. Fistül tipinin

belirlenmesinde preoperatif rektal endosonografi (R-EUS) ve/veya manyetik rezonans (MR)

görüntüleme yöntemleri ile fizik muayene bulguları kullanıldı. Hastalara preoperatif dönemde

ve postoperatif üçüncü aylarında anorektal manometri yapılarak sfinkterlerin maksimum

sıkma basıncı (MSP) ve maksimum istirahat basınçları (MİP) bakıldı. Preoperatif ve

postoperatif üçüncü aylarında Wexner klinik skorlaması yapılarak anal inkontinans durumları

değerlendirildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı. Hastaların postoperatif ikinci aylarına kadar

haftalık ve sonrasında üç ayda bir perianal muayeneleri yapılarak postoperatif iyileşme

zamanı, yara yeri enfeksiyonu ve rekürrensler değerlendirildi ve gruplar arasında

karşılaştırıldı.

Bulgular : İntersfinkterik (n=32) veya alçak transsfinkterik (n=10) perianal fistülü olan

hastalar randomize edilerek 2 gruba ayrıldı. 42 hastanın 25’i (%57.1) erkek ve ortalama yaş

43.8±9.9 yıl idi. İntraoperatif herhangi bir komplikasyon tespit edilmedi. Yara yeri enfeksiyonu

grup-1’de %14.2 (n=3) iken, grup-2’de %9.5 (n=2) idi. İyileşme zamanı grup-1’de daha kısa

idi (26.5±3.35 vs. 15.0 ±1.24 gün, p <0.001). Grup-1’de herhangi bir inkontinans tespit

edilmedi ancak fistülotomi uygulanan 3 hastada anal inkontinans (%4.7) ve geçici gaz

inkontinans (%9.5) tespit edildi. Preoperatif ve postoperatif dönemki Wexner skorlarındaki

artış grup-2’de anlamlı olarak yüksek bulundu (0.81±1.07 vs. 0.20±0.50, p=0.035).

Fistülotomi ve LIFT gruplarında sırasıyla; preoperatif ortalama MİP 65 mmHg (aralık, 41-85

mmHg) ve 71 mmHg (aralık, 43-112 mmHg), postoperatif ortalama MİP 81 mmHg (aralık, 13-

178 mmHg) ve 80 mmHg (aralık, 6-174 mmHg), preoperatif ortalama MSP 58 mmHg (aralık,

25-86 mmHg) ve 66 mmHg (aralık, 35-99 mmHg), postoperatif ortalama MSP 63 mmHg

(aralık, 9-174 mmHg) ve 63 mmHg (aralık, 8-179 mmHg) idi. Preoperatif ve postoperatif anal

manometri sonuçlarında ortalama MİP ve MSP arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit

edilmedi (p>0.05). Grup-1 ve grup-2’deki rekürrens oranları sırasıyla %14.2 (n=3) ve %4.7

(n=1) idi.

Sonuç : LIFT, standart fistülotomiye benzer nüks ve komplikasyon oranları ile intersfinkterik

ve alçak transsfinkterik perianal fistül tedavisinde etkili ve güvenilir bir tedavi seçeneği olarak

uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Anal fistül, Anal inkontinans, Fistülotomi, LIFT