Health Care Services in Voluntourism: An Evaluation from the Perspective of Medical Ethics


Bildik Ö.

3rd International West Asia Congress of Tourism Research , Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.74

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.74
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

HEALTH CARE SERVİCES IN VOLUNTOURISM: AN EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF MEDICAL ETHICS

The interest in 'volunteer tourism' as a type of alternative tourism has increased considerably in recent years worldwide. There are also health care services within the scope of volunteer tourism, which includes activities especially for less developed countries and low-income communities. Excluding non-profit and non-governmental organizations and voluntary health care services provided by healthcare professionals, activities in this field are carried out by profit-making companies operating in the volunteer tourism sector. Likewise, persons other than healthcare professionals may be volunteer in these activities. The vulnerable and complex nature of volunteering programs becomes more apparent, especially in the case of medical volunteering. Therefore, ethical questions are directed towards these activities in many respects. It is a known fact that in developed countries, many concepts such as evidence-based practice, autonomy and consent, which have become important concepts of modern medical ethics, are often not high on the list of importance and priority in developing countries. In this study, the structure of voluntary health care services will be examined within the framework of the mentioned concepts. The current situation and related solutions will be criticised within the different perspectives of medical ethics. Keywords: Voluntary Tourism, Health Care Services, Medical Ethics 

GÖNÜLLÜ TURİZMİNDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ: TIP ETİĞİ PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 

Bir alternatif turizm türü olarak gönüllü turizmine (voluntourism) olan ilgi son yıllarda dünya çapında oldukça artmış durumdadır. Özellikle az gelişmiş ülkelere ve düşük gelirli topluluklara yönelik faaliyetleri içeren gönüllü turizmi kapsamında sağlık bakım hizmetleri de yer almaktadır. Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları bünyesinde ve profesyonel sağlık çalışanları tarafından yapılan gönüllü sağlık bakım hizmetleri hariç tutulacak olursa bu alandaki faaliyetler gönüllü turizmi sektöründe faaliyet gösteren kar amaçlı şirketler tarafından gerçekleştirilmekte ve sağlık profesyonelleri dışındaki kişiler de bu faaliyetlerde gönüllü olabilmektedir. Gönüllülük programlarının hassas ve karmaşık yapısı, özellikle tıbbi gönüllülük söz konusu olduğunda daha da belirgin hale gelmektedir. Bu nedenle, bu faaliyetlere yönelik pek çok açıdan etik sorgulamalar yöneltilmektedir. Gelişmiş ülkelerde, modern tıp etiğinin önemli ve yerleşik kavramları haline gelmiş olan kanıta dayalı uygulama, özerklik ve rıza gibi pek çok kavramın, gelişmekte olan pek çok ülkede önem ve öncelik listesinde genellikle yüksek olmadığı bilinmektedir. Bu çalışmada, sözü edilen kavramlar çerçevesinde gönüllü sağlık bakım hizmetlerinin yapısı irdelenecek, tıp etiği perspektifinden farklı bakış açılarınca getirilen eleştiriler çerçevesinde mevcut durumun tespiti ve ilgili çözüm önerileri ele alınacaktır. Anahtar Kelimeler: Gönüllü Turizmi, sağlık Bakım Hizmetleri, Tıp Etiği