Gastrik Varislerin Endoscopik Ultrasonografi Eşliğinde Coil Embolizasyonu Tedavisi: Coil ve Coil+Siyanoakrilat Kombinasyonun Karşılaştırılması


Seven G., Musayeva G., Seven Ö. Ö., Kiremitçi S., İnce A. T., Şentürk H.

38. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, Turkey, 16 - 21 November 2021, pp.79

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.79
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Gastrik varis kanamaları özofagus varis kanamaları ile karşılaştırıldığında daha nadir görülmekle beraber şiddeti, tekrar kanama riski ve mortalite oranı daha yüksektir. Gastroözofageal varis (GOV) tip I’lerin özofagus varisleri gibi tedavi edilmesi önerilirken GOV tip II ve izole gastric varis (IGV)’lerin yönetimi konusunda kesin görüş birliği yoktur. Çalışmanın amacı gastrik varis tedavisinde EUS eşliğinde coil embolizasyonunu coil ve siyanoakrilat kombine tedavisinin etkinliğini ile karşılaştırmaktır.

YÖNTEM: Ocak 2011-Ocak 2021 yılları arasında GOV tip II ve IGV tip I gastrik varis tedavisi için EUS-eşliğinde coil embolizasyonu uygulanan 22 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar izole coil embolizasyonu (n=13) ve coil+siyanoakrilat kombine tedavisi (n=9) alanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tekrar kanama, tekrar girişim ve sağ kalım oranları karşılaştırıldı.

BULGULAR: İki grup arasında başlangıç klinik ve endoskopik özellikler arasında fark yoktu. Hastaların ortalama yaşı 55.9±12.9 (28–77) yıl, 12’si erkekti. Varis tipi 17 hastada GOV II, 5 hastada IGV I idi. İndeks endoskopide, 3 hastada aktif kanama, 12 hastada geçirilmiş kanama bulgusu, 7 hastada ise kanama bulgusu olmaksızın yüksek riskli varis mevcuttu. Coil sayısı ve boyutları arasında iki grup arasında fark görülmedi. Ortalama yaşam süresi her iki grupta benzerdi (67.9 [34.9-100.9] vs. 85.9 [56.2-115.6] ay, P>0.05). Tekrar kanama (3 vs. 1, P>0.05) ve tekrar girişim ( 3 vs. 2, P>0.05) oranları bakımından gruplar arasında fark görülmedi.

SONUÇ: EUS-eşliğinde coil embolizasyonu aktif kanama tedavisinde, primer ve sekonder kanama proflaksisinde güvenli ve etkili olup CYA ile kombine tedavi tek başına coil embolizasyonu ile karşılaştırıldığında tekrar kanama, tekrar işlem gereksinimi ve sağ kalım oranları bakımından daha üstün değildir.

Anahtar Kelimeler: Coil embolizasyonu, Endoskopik Ultrasonografi, Gastrik varis, SiyanoakrilatTablo 1
Coil
(n = 13)
Coil + Siyanoakrilat
(n = 9)
P değeri
Yaş, ortalama ± SD, yıl58.6±12.552.1±13.40.257
Cinsiyet
Erkek
Kadın
8 (61.5%)
5 (38.5%)
5 (55.6%)
4 (44.4%)
>0.999
Portal ven trombozu5 (38.5%)1 (11.1%)0.333
Siroz11 (84.6%)8 (88.9%)>0.999
Siroz şiddeti
Child-Pugh skor, median (aralık)
MELD skor, median (aralık)
7 (5-9)
10 (7-15)
6 (5-10)
9 (7-20)
0.357
0.794
Hepatosellular karsinoma0 (0.0%)1 (11.1%)0.409
Özofagus varisleri9 (69.2%)8 (88.9%)0.360
Endikasyon, n (%)
Primary proflaksi
Secondary proflaksi
6 (46.2%)
7 (53.8%)
1 (11.1%)
8 (88.9%)
0.165
Gastrik varis tipi, n (%)
GOV II
IGV I
10 (76.9%)
3 (23.1%)
7 (77.8%)
2 (22.2%)
0.999
Coil sayısı, median (aralık)5 (3-9)5 (3-9)0.471
Total coil boyutu, mm78.5±29.266.1±20.20.286
Erken tekrar kanama, n (%)1 (7.7%)1 (11.1%)>0.999
Yan etki, n (%)1 (7.7%)1 (11.1%)>0.999
Takip süresi, ay8.7 (1-29.1)10.3 (1-110.2)0.512
Hastaların klinik ve demografik özellikleri