The Relationship Between C-Reactive Protein Level, Disease Severity and Psoriatic Arthritis In Psoriasis Patients


Onsun N.

Phoenix Medical Journal , cilt.2, sa.2, ss.79-84, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Phoenix Medical Journal
  • Sayfa Sayıları: ss.79-84

Özet

ÖZET Amaç: Bu çalışmada “Immune Mediated Inflammatory Disease (İmmün Aracılı İltihabi Hastalık)” grubuna dâhil olan psoriasis ve psoriatik artritte, C-reaktif proteinin psoriasis şiddeti ve psoriatik artrit ile ilişkisini tespit etmek amaçlandı.  Gereç  ve  Yöntem:  Çalışmaya 18-70 yaş arası psoriatik artriti olan veya olmayan toplam 201 psoriasis hastası ve kontrol grubu olarak 18-70 yaş arası 98 sağlıklı birey alındı. Psoriasis şiddeti psoriasis alan şiddet indeksi ile hesaplandı ve eşzamanlı serum C-Reaktif  Protein  düzeyi    (immunoturbidimetric  latex  yöntemi  ile)  bakılıp  hastalar  fizik  tedavi  ve  rehabilitasyon  kliniğinde  psoriatik  artrit  yönünden değerlendirildi. Gruplar arası C-Reaktif  Protein düzeyleri karşılaştırıldı. Psoriasis hastalarında C-Reaktif Protein düzeyi ve psoriasis alan şiddet indeksi korelasyonuna bakıldı.  Bulgular:  C-Reaktif  Protein düzeyinin,  psoriasis hastalarında  normal popülasyona göre  yüksek  olduğu (p<0,001) ancak psoriasis şiddeti arasında korelasyon olmadığı saptandı (p=0,093) . C-Reaktif  Protein  değer   leri, aktif psoriatik artrit hastalarında kontrol grubuna (p<0,001) ve psoriasis hastalarına (p<0,001) göre  yüksek  bulundu.  C-Reaktif  Protein  değerleri  açısından  aktif  psoriatik  artrit  hastaları  ile  inaktif psoriatik artrit hastaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,449).  Sonuç:  C-Reaktif  Protein’in  psoriasis  hastalarında  normal  insanlara  göre  yüksek  olmasına  rağmen, hastalık şiddetiyle korele olmadığından, psoriasis şiddeti takibinde kullanımının yararlı olmayacağı; ancak psoriasis hastalarında psoriatik artrit gelişimi açısından takipte kullanılanılabileceğini düşünmekteyiz. Aktif ve  inaktif  psoriatik  artrit  hastalarında  C-Reaktif  Protein  düzeyi  açısından  anlamlı  fark  saptanmaması, psoriatik  artritin  aktif  veya  inaktif  dönemde  olduğunu  değerlendirmede   tek başına yeterli olmadığı sonucunu doğurmuştur


(