Örgütsel Sessizlik ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Vakıf Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Akbaş M., Gemlik H. N., Çatar R. Ö.

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, vol.2, no.3, pp.99-126, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.99-126
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

 Örgütsel sessizlik, çalışanların yaptıkları iş ya da çalıştıkları kurumla alakalı gelişen olaylar karşısında, bilgi, fikir ya da görüşlerini yöneticilerinden bilerek saklamaları anlamına gelmektedir. Yaşam doyumu, bireyin kendisi tarafından oluşturulan kriterlere göre hayatındaki tüm alanları pozitif olarak değerlendirmesidir. Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek ve demografik değişkenler açısından olası farklılıkları tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde iki vakıf üniversitesinde görev yapan tesadüfî örnekleme yolu ile seçilen 106 akademisyen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan “Demografik Bilgiler Ölçeği”, Dyne, Ang ve Botero (2003) tarafından geliştirilip, Karacaoğlu ve Cingöz tarafından (2009) Türkçeye uyarlanan 15 maddelik “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” ve Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilip, Köker tarafından (1991) Türkçe’ ye uyarlanan 5 maddelik “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Kesitsel tipte tanımlayıcı olarak planlanan araştırmada elde edilen veriler SPSS 15 istatistik paket programında analiz edilerek yorumlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Ses, Örgütsel Sessizlik, Yaşam Doyumu, Akademisyen