Psychosocial Adjustment of Healthcare Professionals During the COVID-19 Pandemic: Resident Doctors, Nurses, and Caregivers Need Extra Attention


Creative Commons License

Akyüz Karacan F.

Medical Journal of Bakırköy, vol.17, no.4, pp.375-385, 2021 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Medical Journal of Bakırköy
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Academic Search Premier, CINAHL, EMBASE, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.375-385
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının psikososyal uyumu ile meslek, hastane çalışma birimi, sosyal destek ve COVID-19 tutumu arasındaki ilişkinin incelemesini amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı olan bu çalışma 2 pandemi hastanesinde yürütüldü. Katılımcılar, tüm meslek guruplarından ve tüm hastane çalışma birimlerinden alınan toplam 557 sağlık çalışanı idi. Sosyo-demografik özellikler ile COVID-19 tutum ve bilgi düzeyini değerlendirmek için araştırmacılar tarafından geliştirilmiş veri formu kullanıldı. Psikososyal uyum ve sosyal desteğin değerlendirilmesi için; Hastane anksiyete-depresyon ölçeği (HADÖ), beck umutsuzluk ölçeği (BUÖ), maslach tükenmişlik ölçeği (MTÖ), COVID-19 korkusu ölçeği ve çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği (ÇBASDÖ) kullanıldı. Bulgular: HADÖ-anksiyete, COVID-19 korkusu ölçeği, MTÖ-duygusal tükenme, ÇBASDÖ-arkadaş ve özel arkadaş alt ölçek puanları kadınlarda erkeklere göre daha yüksekti (p<0,05). BUÖ (en yüksek asistan doktorlarda ve hasta bakıcılarda), HADÖ-anksiyete (asistan doktorlarda en yüksek), HADÖ-depresyon (hasta bakıcılarda en yüksek), MTÖ-duygusal tükenme ve duyarsızlaşma (asistan doktorlarda en yüksek) puanları olarak görüldü ve mesleğe göre farklılık göstermekteydi (p<0,05). COVID-19 polimeraz zincirleme reaksiyonu testi yaptırmayanlarla kıyaslandıklarında, yaptıranlarda BUÖ, HADÖ-anksiyete, HADÖ-depresyon, COVID-19 korkusu puanları daha yüksek ve ÇBASDÖ puanları daha düşüktü (p<0,05). ÇBASDÖ puanları ile HADÖ-anksiyete, HADÖ-depresyon, MTÖ-duygusal tükenme ve MTÖ-duyarsızlaşma puanları arasında negatif korelasyon vardı. Sonuç: Çalışmamızın sonuçları sağlık çalışanlarının psikososyal uyumunun cinsiyet, meslek ve hastane çalışma biriminden etkilendiğini göstermiştir. Ayrıca sosyal destek, COVID-19 tutumu ve psikososyal uyum birbiriyle ilişkilidir. Anahtar Kelimeler: Psikososyal uyum, COVID-19, sağlık çalışanları, sosyal destek, COVID-19 tutum