Perkütan Trakeostomide Tek Ad›m Rotasyonel Dilatasyon Tekni¤i ile Çoklu Dilatatör Tekni¤inin Karfl›laflt›r›lmas›


yapıcı n., biçer y., TUNCEL Z., kalay f., yıldırım m., aydemir b., ...More

Göğüs & Kalp & Damar & Anestezi & ve & Yoğun & Bakım & Derneği & Dergisi, vol.1, no.9, pp.104-107, 2003 (Peer-Reviewed Journal)