Platelet parameters in hepatic hydatid cysts


Creative Commons License

Sit M., Aktaş G., Yilmaz E. E., Hakyemez I. N., Alçelik A., Küçükbayrak A.

International Journal of Inflammation, vol.2013, 2013 (Scopus) identifier identifier