Treatment of Class III Malocclusion: Orthodontic Camufulage vs Orthognatic Surgery?


Kösen E., Şeker E. D., Sunal Aktürk E.

17. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sanal Kongresi, 12 - 14 March 2021, pp.59

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Page Numbers: pp.59
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: 

Bu çalışmada Sınıf III malokluzyona sahip sınır vakalarda uygulanan ortognatik cerrahi veya kamuflaj tedavilerinin dental, iskeletsel ve yumuşak doku üzerindeki etkisinin karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: 

Kamuflaj ile tedavi edilen Sınıf III malokluzyona sahip 20 hasta (10 kadın, 10 erkek) ve ortognatik cerrahi ile tedavi edilen Sınıf III malokluzyona sahip 20 hastanın (15 kadın, 5 erkek) lateral sefalometrik filmleri incelenmiştir. Lateral sefalometrik filmler üzerinde dental, sert ve yumuşak doku ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümler kamufulaj hastaları için tedavi öncesi (t0) ve tedavi sonu (t2), cerrahi grubunda ise tedavi öncesi (t0), cerrahi öncesi (t1) ve tedavi sonu (t2) olmak üzere alınmıştır.

BULGULAR: 

Cerrahi grubunda SNA, ANB ve Witts değerlerinde artış, SNB değerinde azalma gözlenirken (p<0.05), GoGn-SN açısındaki değişiklik anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Kamuflaj grubunda ise bu değerlerde istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler gözlenmemiştir (p>0.05). Kamuflaj grubunda üst keser proklinasyonu elde edilmiş, alt keserlerde anlamlı bir retroklinasyon gözlenmemiştir. Cerrahi grubunda ise üst keser açıları değişmezken, alt keserler prokline olmuştur. Overjet her iki grup için anlamlı derecede artmıştır ve bu artış cerrahi hastalarında daha fazla gözlenmiştir (p<0.05). Okluzal planda kamuflaj tedavisi ile saat yönünün tersine rotasyon gözlenirken, cerrahi ile okluzal planda değişiklik elde edilmemiştir. Yumuşak doku A noktası kamuflaj grubunda anlamlı derecede öne gelmiş ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Yumuşak doku B noktasında kamuflaj tedavisi ile farklılık oluşmazken (p>0.05), cerrahi grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma gözlenmiştir (p<0.05).

SONUÇ: 

Sınıf III malokluzyona sahip hastalarda ortognatik cerrahi ile sert ve yumuşak dokularda kamuflaj tedavisi yapılan gruba göre daha anlamlı değişiklikler elde edilmiştir. Özellikle Sınıf III malokluzyona sahip sınır vakalarda tedavi alternatifleri değerlendirilirken kamuflaj tedavisinin limitleri göz önünde bulundurulmalıdır.