Lenfoma evrelemesinde PET/BT, kemik iliği biyopsisinin yerini alabilir mi? 197 Hodgkin ve non-Hodgkin lenfoma olgusunun retrospektif analizi.


GÜLER B.

29. ulusal patoloji kongresi, Turkey, 23 - 26 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:

Prognostik ve terapötik açıdan önem taşıyan lenfoma evrelemesi için uygulanan kemik iliği biyopsileri (KİB) hematopatoloji pratiğimizin büyük kısmını oluşturmaktadır. Günümüzde çeşitli amaçlarla kullanılan PET/BT görüntüleme sistemleri de lenfoproliferatif hastalıkların kemik iliği (Kİ) yayılımını değerlendirmek için noninvaziv ve pratik oluşu sebebiyle tercih edilmektedir. KİB’nin sınırlayıcı özelliklerine (yetersiz örnekleme, difüz vs. fokal hastalık gibi) kıyasla, PET/BT’nin sensitivitesinin daha yüksek olduğunu öne süren ya da PET/BT’nin, KİB’nin yerini alamayacağını savunan yayınlar mevcuttur. Çalışmamızda subtipler de göz önüne alınarak, lenfomaların Kİ tutulumunun saptanmasında, biyopsi ve PET/BT sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca yöntemler arasındaki, yanlış pozitif/negatif veya şüpheli sonuçların değerlendirilerek, lenfoma tipleriyle ilişkisinin yorumlanması hedeflenmiştir.

GereçYöntem:

Çalışmaya 20142018 yılları arasında merkezimizde yeni tanı alan, farklı lenfoma subtiplerinden oluşan, 197 kemik iliği biyopsisi ve bu olgulara ait 184 PET/BT görüntüsü retrospektif dahil edilmiştir. KİB ilk kesitlerinde lenfoma tutulumu izlenmeyenlere, seviyeli altışar lam seri kesit yapılmıştır. Gerekli görülen vakalara lenfoma tipine göre immünhistokimyasal çalışmalar uygulanmıştır. KİB ve PET/BT sonuçları pozitif, negatif ve şüpheli olarak gruplanmıştır.

Bulgular:

KİB’sinde lenfoma yayılımı saptanan olgu sayısı 26’dır (%13,20) (DBBHL;5/70, kHL;1/54, FL;6/21, SLL;3/3, MALT;0/5, NLPHL;0/2, BL;0/8, MCL;4/4, ALK+ALCL; 1/2, ALKALCL; 1/2, EBV+BBHL; 1/4, MZL; 1/4, TLBL; 0/4, PTCL; 1/3, MF; 1/4, Ekstranodal NK/T;0/1, Pr.SSS BBHL;0/2, Yüksek gradlı BBHL;0/3). PET/BT’de pozitif değerlendirilen olgu sayısı 42’dir (%22,83). 131 olguda biyopsi ve PET/BT’de elde edilen sonuçlar uyumludur (%71,20). 46 (%25) olguda ise Kİ infiltrasyonu açısından diskordans saptanmıştır. KİB’sinde infiltrasyon izlenen 14 olguda, PET/BT ile hatalı negatif sonuç mevcuttur. PET/BT’de pozitif kabul edilen, 20’si klasik Hodgkin lenfoma olan, toplam 32 olgunun KİB’sinde ise infiltrasyon görülmemiştir. KİB’si şüpheli olarak değerlendirilen 1 olgu PET/BT’de pozitif, PET/BT’si şüpheli yorumlanan 4 olgu biyopside pozitif, 2 olgu negatif sonuçlanmıştır.

Sonuç:

Klinik yönetimi etkileyecek doğru tanı için, sınırlayıcı ve avantajlı yönleri bulunan her iki yöntemin, değerlendirmede tamamlayıcı olarak rutin pratikte birliktekullanılmasının daha verimli olacağı düşüncesindeyiz.