Evaluation of the relationship of hepcidin levels with anemia and ınflammatory markers in patients on peritoneal dialysis: A controlled study


Aydın Z., Gürsu M., Uzun S., Karadağ S., Tatlı E., Şumnu A., ...More

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, vol.21, no.1, pp.66-71, 2012 (Scopus) identifier identifier

Abstract

OBJECTIVE: Hepcidin, a small peptide hormone synthesized in the liver, plays a central role in the regulation of iron metabolism. In addition, it acts as an intermediary in body defense and inflammation. Our aim in this study was to investigate the relationship of hepsidin levels with inflammation and iron indices in patients on peritoneal dialysis (PD).MATERIAL and METHODS: Nondiabetic PD patients were involved. Primary kidney disease, biochemical parameters, complete blood count, iron, total iron binding capacity (TIBC), ferritin, high sensitive C-reactive protein (hsCRP), fibrinogen, parathormone, interleukin (IL)-6 and hepcidin levels were recorded as well as demographic parameters.RESULTS: Twenty-one PD patients (mean age 47.7±12.1 years) and 17 healthy volunteers (mean age 54.0±7.2 years) were involved. HepCidin levels were higher in the PD group (148.2±35.0 vs. 93.8±21.9; p<0.001). There was a positive correlation of hepcidin with urea, creatinine, phosphorus, ferritin, fibrinogen, IL-6 and parathormone; and a negative correlation with albumin, transaminases, calcium, TIBC, GFR, hemoglobin and hematocrit levels.CONCLUSION: Hepcidin levels increase with deepening anemia and show a positive correlation with inflammatory markers. Theurapeutic interventions regarding the effects of hepcidin on inflammatory status may play a role in the treatment of anemia due to inflammation. It may be beneficial to measure hepcidin levels together with ferritin, especially in patients with functional iron defficiency.
AMAÇ: Peptid yapıda küçük bir hormon olan ve karaciğerde sentezlenen hepsidin, demir metabolizmasının düzenlenmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Ayrıca vücut savunmasında ve inflamasyonda aracı olarak görev yapmaktadır. Çalışmamızda, periton diyalizi (PD) hastalarında hepsidin ile inflamasyon göstergeleri ve demir ile ilgili göstergeler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.GEREÇ ve YÖNTEMLER: Kontrol gruplu çalışmada, diyabetik olmayan, PD hastaları alındı. Hastaların yaş, cins, vücut-kitle indeksi (VKİ) gibi demografik verilerinin yanında böbrek hastalıkları, biyokimyasal incelemeleri, tam kan sayımı, demir, total demir bağlama kapasitesi (TDBK), ferritin, high sensitive C-reaktif protein (hsCRP), fibrinojen, interlökin (IL)-6 ve hepsidin testleri çalışıldı.BULGULAR: Toplam 21 PD hastası (ortalama yaş 47,7±12,1) ve kontrol grubu olarak 17 (ortalama yaş 54,0±7,2 yıl) sağlıklı gönüllü alındı. Hepsidin düzeyi PD hastalarında 148.2±35,0, kontrol grubunda 93.8±21,9 saptandı (p<0,001). Hepsidin ile üre, kreatinin, fosfor, ferritin, fibrinojen, IL-6 ve parathormon arasında anlamlı pozitif, albümin, transaminazlar, kalsiyum, TDBK, GFH, hemoglobin ve hematokrit arasında ise anlamlı negatif korelasyon saptanmıştır.SONUÇ: Hepsidin düzeyi aneminin derinleşmesi ile artmakta, inflamasyon göstergeleri ile de pozitif korelasyon göstermektedir. Hepsidinin inflamatuvar durumlardaki etkilerine yönelik tedavi girişimleri inflamasyona bağlı aneminin tedavisinde rol oynayabilir. PD hastalarında işlevsel demir eksikliği sık görülebilmektedir. Bu hastalarda ferritin ile birlikte hepsidin bakılması tanı ve tedavinin planlaması açısından daha yararlı olabilir.