Hemşirelik Öğrencilerinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığının Araştırılması


Atalık K., Sertel Şelale D., Dinç H. Ö., Babaoğlu Ü. T., Aydınlı A., Kaya D.

Sağlık Bilimlerinde Değer, vol.12, no.1, pp.104-108, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.33631/sabd.925122
  • Journal Name: Sağlık Bilimlerinde Değer
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.104-108
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZ

Amaç: Staphylococcus aureus ve Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ile kolonize sağlık personeli ve sağlık alanında eğitim alan öğrenciler, hastane enfeksiyonları gelişimi açısından risk oluşturmaktadır. Nazal taşıyıcılığın belirlenmesi ve önlenmesi, enfeksiyon kontrolünde önem taşımaktadır. Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin klinik stajlara başlamadan ve staj döneminde aktif olarak sağlık kurumlarında çalışırken nazal S.aureus taşıyıcılık durumları araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, 69’u birinci sınıfta, 60’ı ise üçüncü sınıfta eğitim görmekte olan toplam 129 hemşirelik öğrencisi dahil edilmiştir. Öğrencilerden alınan nazal sürüntü örnekleri koyun kanlı agar ve mannitol tuz agara ekilmiş ve bir gece inkübasyonu takiben, konvansiyonel yöntemler ile identifiye edilmiştir. Metisilin duyarlılığı disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. İstatistiki analizde Pearson Ki-Kare testi kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular: Örneklerin mikrobiyolojik değerlendirilmesi sonucunda, klinik staj yapmakta olan öğrencilerden %18,3; klinik staj yapmamış öğrencilerden ise %14,5 oranında S. aureus izole edilmiştir (p=0,556). MRSA taşıyıcılığının ise, klinik staj yapmamış öğrencilerde %10,1, staj yapmakta olan öğrencilerde %1,6 oranlarında olduğu saptanmıştır (p=0,046).

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız, her iki öğrenci grubunun S. aureus ve MRSA taşıyıcılığının genel populasyona benzer sınırlar arasında bulunduğunu, ancak MRSA taşıyıcılığının klinikte staj yapmakta olan öğrencilerde diğer gruptan daha düşük olduğunu göstermektedir. Bu durumun, öğrencilerin halen devam etmekte olan eğitimleri sırasındaki edindikleri bilgi birikimleri ve mesleki uygulamalarında da bu bilgileri kullanmaları ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus; MRSA;