Retrospective Evaluation of the Factors Affecting Etiology and Prognosis of Adult Acute Kidney Injury


Göçken A., Ayar Y., Yavuz M., Yabacı A.

Haseki Tıp Bülteni, vol.58, no.3, pp.216-222, 2020 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 58 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.4274/haseki.galenos.2020.4790
  • Journal Name: Haseki Tıp Bülteni
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Academic Search Premier, CINAHL, EMBASE, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.216-222
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:

Akut böbrek hasarı (ABH) günümüzde hala önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Sıklığı, etiyolojisi, prognozu ve mortalitesinde birçok faktör etkili olmaktadır. Çalışmamızda ABH etiyolojisi ve prognostik faktörleri ortaya koymayı amaçladık.

Yöntemler:

Çalışmaya nefroloji servisine akut böbrek yetmezliği tanısı ile Ocak 2011- Aralık 2015 tarihleri arasında yatarak tedavi edilmiş 272 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özelliklerinin yanı sıra klinik ve laboratuvar bulguları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Hastaların %47,4’ü kadın, %52,6’sı erkek idi. Tüm hastaların yaş ortalaması 61,6, ortalama yatış süresi 13,3 gün, hemodiyaliz sayısı 1,24, mortalite oranı %4,8 bulundu. Hemodiyaliz ihtiyacı ve sayısı yaşlı grupta (>65 yaş) anlamlı şekilde yüksekti. Hemodiyaliz ihtiyacı ve sayısı renal ABH’li grupta daha fazlaydı (%48,7, 1,9). Renal ABH’lilerde yatış süresi ve mortalite diğer gruplarla kıyaslandığında daha yüksekti (16,4 gün, %8,8). Enfeksiyonu olanlarda (%42) mortalite, yatış süresi ve hemodiyaliz sayısı anlamlı şekilde artmıştı.

Sonuç:

ABH’de etiyoloji ve eşlik eden enfeksiyon varlığı mortaliteyi etkileyen en önemli faktörlerdir. Bunun yanında anemi ve ileri yaş hastanede yatış süresini ve hemodiyaliz ihtiyacını arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, mortalite, prognostik faktörler