Retrospective Analysis of Demographic and Clinical Data in SARS-CoV-2 IgG Reactive Individuals Applied to Cerrahpaşa Medical Faculty Hospital: 1 Year Evaluation


Creative Commons License

AKÇİN R., SARP T. Z., AYDOĞAN O., Zurnacı F. Ö., ÖZBEY D., DİNÇ H., ...More

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, vol.28, no.2, pp.164-174, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Introduction: SARS-CoV-2 IgG tests are used to determine whether an individual has had COVID-19 disease before, the antibody level resulting from vaccination, and the seroprevalence of COVID-19 in the community. Aim of this study was to evaluate the SARS-CoV-2 IgG levels, together with demographic and clinical data retrospectively from the cases who applied to the Serology/ELISA laboratory for suspected infection, history of the disease, or after vaccination. Materials and Methods: Cases that applied to our unit with a SARS-CoV-2 IgG test request between January 4, 2021 and December 31, 2021 and whose antibody test was found to be reactive were included in the study. Demographic and clinical data of the cases were obtained by retrospective examination. ELISA and CMIA based test kits were used for antibody detection. Results: The test was included 549 subjects with reactive SARS-CoV-2 IgG in the study. 308 (56.10%) were female, and 241 (43.90%) were male, with a mean age of 42.31 years. 159 (28.96%) of 549 cases were analyzed with ELISA and 390 (71.04%) with CMIA based test kit. In the period determined by the ELISA method, the antibody titer of the people who had the infection were higher than the antibody titer determined after the vaccination (p< 0.01), while the antibody titer of the people 61 years and older were found to be higher than the 18-50 age groups (p< 0.05). When the post-vaccination antibody test results were compared, there was no difference between the vaccine types, although there was a difference between the median values (p> 0.05). Conclusion: With the development of humoral and cellular immune response after COVID-19 infection, the antibody titers of people who had the infection during the study period with the ELISA method were found to be higher than after vaccination. Although there was no significant difference between the antibody titers against the vaccine types administered in different periods, it was determined that the antibody titers were higher after the reminder dose administration. We think that the application of the CoronaVac inactivated vaccine in this period and the vaccine causing a more humoral immune response may be related to the fact that the antibody levels of individuals aged 61 and over are higher than other age groups due to the priority of this age range in the vaccination process. We believe that large-scale studies should be conducted with kits suitable for standardization and give quantitative results to determine both seroprevalence and the immune response of the general population.
Giriş: SARS-CoV-2 IgG testleri bireyin önceden COVID-19 hastalığını geçirip geçirmediğini, aşı uygulaması sonucu oluşan antikor düzeyini ve toplumdaki COVID-19 seroprevalansını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. Çalışmamızda Seroloji/ELISA laboratuvarına infeksiyon şüphesi, infeksiyon geçmişi veya aşı sonrası SARS-CoV-2 IgG düzeyinin saptanması amacıyla başvuran olguların, SARS-CoV-2 IgG düzeylerinin, demografik ve klinik verilerle birlikte retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Çalışmaya 4 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında birimimize SARS-CoV-2 IgG test istemiyle başvuran ve antikor testi reaktif saptanan olgular alınmıştır. Olguların demografik ve klinik verileri, geriye dönük sorgulanarak elde edilmiştir. Antikor tespiti için ELISA ve CMIA prensipli test kitleri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya SARS-CoV-2 IgG testi reaktif saptanan 549 kişi alınmıştır. Bunların 308’i (%56.10) kadın, 241’i (%43.90) erkek olup yaş ortalamaları 42.31 olarak saptanmıştır. 549 olgunun 159’u (%28.96) ELISA, 390’ı (%71.04) ise CMIA test kitiyle analiz edil- miştir. ELISA yöntemi ile antikor düzeyi belirlenen dönemde infeksiyonu geçiren kişilerde antikor değerleri, aşı sonrası belirlenen antikor değerlerine göre yüksek saptanırken (p< 0.01), 61 yaş ve üstü kişilerin antikor değerleri 18-50 yaş gruplarına göre yüksek bulunmuştur (p< 0.05). Aşı sonrası antikor test sonuçları karşılaştırıldığında medyan değerleri arasında farklılık olsa da aşı türleri arasında fark saptanmamıştır (p> 0.05). Sonuç: COVID-19 infeksiyon sonrasında hem humoral hem hücresel immün yanıt geliştiğinden ötürü çalışmamızda ELISA yöntemiy- le çalışılan dönemde infeksiyonu geçiren kişilerin antikor titreleri aşı sonrasına göre yüksek saptanmıştır. Bu sonucun bu dönemde CoronaVac inaktif aşısının uygulanması ve bu aşının daha fazla humoral immün yanıt oluşumuna neden olmasıyla ilişkili olabileceği, ayrıca 61 yaş ve üstü bireylerin antikor düzeylerinin diğer yaş gruplarına göre yüksek saptanmasının aşılanma sürecinde bu yaş aralığı- nın öncelikli olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Farklı dönemlerde uygulanan aşı türlerine karşı oluşan antikor titreleri arasında anlamlı farklılık saptanmasa da hatırlatma doz uygulaması sonrasında antikor titrelerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Genel popülasyonun hem seroprevalans hem de bağışık yanıtının belirlenmesi için standardizasyona uygun, kantitatif sonuç veren kitlerle geniş ölçekli çalışmaların yapılması gerektiği kanaatindeyiz.