Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi


Seyhun S., Özçelik S., Yabacı A.

Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği Kongresi (TEGED), İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2020, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi

Selin Seyhun

seliinseyhun@gmail.com, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Fatih/İstanbul

Semra Özçelik

semraozcelik@bezmialem.edu.tr, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı,Fatih, İstanbul,

Ayşegül Yabacı

aysegulyabaci@gmail.com, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı,Fatih, İstanbul,

Giriş: Akademik erteleme; ödevleri yapma, sınavlara çalışma gibi yapılması gereken akademik görevlerin yapılmaması veya son ana bırakılması olarak tanımlanır. Meslek hayatı öncesi üniversitede akademik erteleme davranışlarının belirlenmesi öğrenciler açısından çok önemlidir.

Amaç: Amacımız akademik erteleme eğilimini tamamı sağlık bölümlerinden oluşan bir üniversite olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi (BVÜ)’nde araştırmak; cinsiyete, eğitim aldığı bölüme ve sınıf düzeylerine göre farklılaşma durumunu saptamaktır.

Yöntem: Kişisel bilgi formu, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış “Akademik Erteleme Ölçeği” Google Forms aracılığıyla birleştirilip toplamda 23 soru olarak 2018-2019 yılında öğrenim gören tüm BVÜ öğrencilerine e-posta yoluyla gönderilmiştir. Kişisel bilgi formu öğrencilerin yaşını, cinsiyetini, bulundukları fakülte ve bölümünü, kaçıncı sınıf olduğunu sorgulamıştır. Ölçek; öğrencilerin öğrenim yaşantılarında yapmakla sorumlu oldukları görevleri içeren 12 olumsuz, 7 olumlu ifadeden oluşmaktadır. Bu ölçekte yer alan ifadelere verilen cevaplar beş basamaklı Likert tipinde derecelendirilmiştir (1=Beni hiç yansıtmıyor, 5=Beni tamamen yansıtıyor). Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 95, en düşük puan ise 19’dur. Yüksek puan,  akademik ertelemeci olunduğunu göstermektedir.

Bulgular: Çalışmamıza yaşları 18 ile 34 arasında değişen (20,85±1,76) 705’i  (%77,2)  kadın, 208’i (22,8) erkek olmak üzere toplam 913(n:3095 % 29.5) öğrenci katılmıştır. Bunların 276’sı (%30,2) Tıp fakültesi, 152’si (%16,6) Diş Hekimliği, 97’si (%10,6) Eczacılık, 197’si (%21,6) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 191’i (%20,9) de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (SHMYO) öğrencidir. Ankete; Tıp fakültesinden 276(%34.9), Diş hekimliği fakültesinden 152(%35.4), Eczacılık fakültesinden  97(%34.4),  Sağlık Bilimleri Fakültesinden   197(%20.1) ve SHMYO’dan 191(%32.8) öğrenci katılmıştır.  Erkeklerde erteleme toplam puanının (56,21±12) kadınlara göre (52,32±12) daha fazla olduğu görülmüştür (p<0,001). Yaş arttıkça akademik erteleme eğilimde anlamlı artış görülmektedir (p<0,001). Tıp Fakültesi öğrencilerinin (55,79±13,21) SHMYO’daki (50±12,91) öğrencilere oranla daha fazla akademik erteleme davranışı gösterdiği belirlenmiştir (p<0,001). Tıp fakültesinde 1. ve 5. sınıflar arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,006). En düşük erteleme 1. sınıflarda (ortalama:53), en yüksek erteleme 5. (ortalama: 62) sınıflardadır. Eczacılık fakültesinde en düşük erteleme puanı 1. sınıflardadır (47,71±11,27). Ölçekte “Herhangi bir dersle ilgili okumaları derse okumuş olarak gelirim” ifadesine “beni hiç yansıtmıyor” cevabını en fazla SHMYO’daki öğrenciler (%46,7) vermiştir, “beni tamamen yansıtıyor” cevabını ise en fazla tıp fakültesinde okuyan öğrenciler (%41,9) işaretlemiştir (p<0,001). Ölçekteki son soru olan “Ben derslerimi çalışmayı son ana bırakan ancak bir dahaki sefere çalışmaya zamanında başlayacağım diyen bir öğrenciyim.” ifadesine “beni hiç yansıtmıyor” cevabını en fazla SHMYO’daki öğrenciler (%28,8) vermiştir, “beni tamamen yansıtıyor” cevabını ise en fazla tıp fakültesinde okuyan öğrenciler (%37,1) işaretlemiştir (p=0,027). Ölçekteki “Derslerimi düzenli olarak çalışırım.” ifadesine “beni hiç yansıtmıyor” cevabını en fazla Tıp fakültesindeki öğrenciler (%42,5) vermiştir. Daha sonra sırasıyla SHMYO (% 21,9), Diş Hekimliği fakültesi (%13,7), Sağlık Bilimleri fakültesi (%12,3) “beni hiç yansıtmıyor” cevabını en az verenler de Eczacılık fakültesi öğrencileri (%9,6) olarak dikkat çekmektedir (p=0,007).

Sonuç: Akademik erteleme davranışları, erkek öğrencilerde daha yaygın görülmüştür. Yaş arttıkça erteleme de artmaktadır. Tıp fakültesi öğrencilerinin SHMYO’da okuyan öğrencilerden daha fazla erteleme davranışı gösterdiği veya kendilerini bu şekilde değerlendirdikleri görülmüştür.  Akademik erteleme davranışının yaş, cinsiyet, fakülteler ve sınıflar arası anlamlı farklılıklar gösterdiği ve oldukça yaygın olduğu saptanmıştır. Bunun önlenebilmesi için ertelemenin altında yatan nedenlerin iyice araştırılması ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler

Akademik Erteleme davranışı, Üniversite Öğrencileri