Varikoselektomi yaşının sperm parametreleri ve fertilite üzerine etkisi


İlktaç A.

30. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 24 December 2021, pp.292-294

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.292-294
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı mikroskobik varikoselektomi yapılan hastalarda operasyon yaşının sperm parametreleri ve fertilite üzerine anlamlı bir etkisinin olup olmadığının araştırmaktır. GEREÇ-YÖNTEM: Kurumsal etik kurul onayı alındıktan sonra ocak 2012- aralık 2019 arasında klinik olarak ele gelen varikosel nedeniyle mikroskopik varikoselektomi uygulanan infertil erkekler retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar yaşlarına göre 4 gruba ayrıldı: Grup 1 ≤ 25 yaş, grup 2 ≥ 26 ve ≤ 30 yaş hastaları, grup 3 ≥ 31 ve ≤ 35 yaş hastaları ve grup 4 ≥ 36 yaşındaki hastalar olarak belirlendi. Kayıtlardan ayrıntılı tıbbi öyküler ve sistemik muayeneler elde edildi. Hastaların yaşı, infertilite süresi, takip süresi, varikosel tarafı, çocuk sahibi olup olmadıkları, oldularsa spontan gebelik mi yoksa yardımcı üreme yöntemleriyle mi olduğu ve eşlerin yaşları not edildi. Tüm hastalara preoperatif skrotal doppler ultrasonografi yapıldı. Her hastadan en az 4 hafta arayla ve ameliyattan önce iki semen örneği alındı. Subklinik varikoselli hastalar, takip süresi bir yıldan kısa olanlar, ilişkili kadın faktörü infertilitesi ve cinsel fonksiyonu etkileyebilecek hormonal patolojisi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalara mikrocerrahi ile inguinal varikoselektomi uygulandı. Ameliyattan altı ay sonra kontrol semen analizi yapıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası semen parametreleri karşılaştırıldı. BULGULAR: Çalışmaya 138 hasta dahil edildi. Grup 1: 18 kişi, grup 2: 44, grup 3: 58 kişi ve grup 4: 18 kişiden oluşmaktaydı. Hastaların ortalama yaşları grup 1 için 23.94±1.21 (21-25), grup 2 için 28.27±1.24 (26-30), grup 3 için 32.29±1.32 (31-35) ve grup 4 için 38.61± 2.48 (36-46) yıl olarak bulundu (p:0,001). Ortalama takip süresi grup 1, grup 2 grup 3 ve grup 4 için sırasıyla 68.94±23.66 (12-110) ay, 68.37±22.97 (12-110) ay, 63.61±24.20 (12-99) ay ve 58.61±17.06 (12-83) aydı (p:0.081). Tüm gruplarda ameliyat sonrası sperm konsantrasyonu, ileri hareketlilik ve total motil sperm sayısında (TMSS) anlamlı artış tespit edilirken sperm morfolojisindeki düzelme sadece grup 1 ve grup 2’deki hastalarda anlamlı bulunmuştur (tablo). Ameliyat öncesi ve sonrası sperm parametrelerinde gruplar arasında bir fark saptanmamıştır. Takip süresi içinde grup 1’de 13 (%72.2), grup 2’de 41 (%70.7), grup 3’de 29 (65.9) ve grup 4’de 7 (%38.9) hasta çocuk sahibi olabilmiştir, çocuk sahibi olma ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p=0.08). Çocuk sahibi olan hastalarda spontan gebelik ve yardımcı üreme yöntemleri ile çocuk sahibi olma oranları sırasıyla grup 1’de 8 (%61.5) ve 5 (%35.5), grup 2’de 18 (%43.9) ve 23 (%56.1), grup 3’de 14 (%48.3) ve 15 (%51.7) ve grup 4’de 5(%71.4) ve 2 (%28.6) olarak saptanmıştır. Çocuk sahibi olma yöntemi ile yaş arasında bir ilişki saptanmamıştır (p:0.454) SONUÇ: Varikoselektomi tüm yaş gruplarında sperm konsantrasyonu, ileri hareketlilik ve total motil sperm sayısında anlamlı düzelme sağlamıştır. Sperm morfolojisinde sadece 30 yaş ve altı hastalarda ameliyat sonrası anlamı düzelme tespit edilmiştir. Fertilite oranları ve çocuk sahibi olma yöntemi açısından yaş grupları arasında fark olmadığı sonucuna varılmıştır.