Vücut D›fl› Dolafl›m Kullan›lmaks›z›n Yap›lan Koroner Arter Baypas Operasyonlar› S›ras›nda Görülen Hemodinamik De¤ifliklikler


KUDSIOGLU T., yapıcı n., abay g., TUNCEL Z., yılmaz ö., konuralp c., ...More

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, vol.1, no.10, pp.137-141, 2004 (Peer-Reviewed Journal)