Psikolojik Sermaye ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki: Özel, Kamu ve Vakıf Hastanesi Karşılaştırması


Akbaş M. , Gemlik H. N.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.155-173, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.155-173

Özet

Bu araştırma, hastanelerin rekabet avantajı elde etmesi ve sürdürmesinde önemli bir kaynak olan psikolojik sermaye ve örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi saptamak ve özel, kamu ve vakıf hastanesi karşılaştırmasını incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma kesitsel ve betimleyici bir çalışma olarak tasarlanmıştır. İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren özel, kamu ve vakıf hastanesinde görev yapan 257 hastane çalışanı (sağlık çalışanları, idari çalışanlar ve diğer çalışanlar) ile gerçekleştirilmiştir. Veriler ölçek yöntemi ile toplanmış ve üç bölümden oluşan veri toplama araçları kullanılmıştır. Birinci bölümde, demografik özelliklerin yer aldığı “Kişisel Bilgiler Formu”, ikinci bölümde “Psikolojik Sermaye Ölçeği”, üçüncü bölümde ise “Örgüt Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15 istatistik paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, psikolojik sermaye ile örgüt kültürü arasında pozitif yönde, zayıf (0,185) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p<0,05). Hastane mülkiyeti değişkeni ile örgüt kültürü toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,01).