Titanium Platelet Rich Fibrin (T-PRF) Applications in the Treatment of Localized Gingival Recessions; Case Series


Ercan E., Tunalı M.

TDB Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 September - 07 October 2019, pp.840

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.840
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

P-331

Lokalize Dişeti Çekilmeleri Tedavisinde Titanyum Plateletten Zengin Fibrin (T-PRF) Uygulamaları; Vaka Serisi

Bilge Cansu Uzun1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı3

1Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Manisa

2.anakkale Onsekiz Mart .niversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Periodontoloji Anabilim Dalı, .anakkale

3Bezmialem Vakıf .niversitesi Dişhekimliği Fakültesi,Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Lokalize dişeti .ekilmeleri bir.ok fakt.re bağlı olarak meydana gelmektedir. Sert travmatik fır.alama alışkanlığı, keratinize dokunun

yetersiz olması, dişin pozisyonu, ortodontik tedaviler sonucu alveol kemiğin incelmesi ve okluzal travma dişeti .ekilmelerine

sebep olabilir. Dişeti .ekilmelerinin sonucunda .ekilme b.lgelerinde plak kontrolü azalabilir bu durumdiş hassasiyetlerine

ve k.k yüzey .ürüklerine neden olabilir. Dişeti .ekilmelerinin oluşmasında .nemli fakt.rler olan gü.lü kas etkilerini azaltmak ve

sığ vestibul derinliği arttırmak i.in yeni cerrahi y.ntemler geliştirilmektedir.

Bu vaka serisinde 5 tane Miller I-II lokalize dişeti .ekilme defektinin cerrahi tedavisi ve 6 aylık takibi anlatılmıştır. Başlangı. .ekilme

derinlikleri ortalama 4 mm, yapışık dişeti genişliği ortalama 3,25 mm idi. T-PRF kullanılarak,Modifiye tünel veya .ift Papil

y.ntemleri ile beraber frenulum kas bağlantıları uzaklaştırılarak ve vestibul derinlik arttırılarak apikaldeki stres elimine edildi. 6

aylık takip sonucunda lokalize dişeti .ekilmelerinde % 80 oranında tam k.k kapanması ve ortalama 3,7 mm yapışık dişeti genişliğinde

artış elde edildi. T-PRF, lokalize dişeti .ekilmelerinin tedavisinde hücresel g..ü sağlayan yapı iskelesi ve tamamen otojen

biyolojik .zellikleri sayesinde estetik ve fonksiyonel başarılı sonu.lar sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Dişeti .ekilmesi, T-PRF, k.k kapanması,estetik

P-331

Titanium Platelet Rich Fibrin (T-PRF) Applications in the Treatment of Localized Gingival Recessions; Case Series

Bilge Cansu Uzun1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı3

1Manisa Dental Hospital Clinic of Periodontology, Manisa

2.anakkale Onsekiz Mart University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, .anakkale

3Bezmialem Vakıf University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbul

Localized gingival recessions can occur due to many factors. Hard tooth- brush habits, less keratinizeed tissue, tooth position,

reduced alveolar bone plate thickness after orthodontic treatment and occlusal trauma can cause gingival recessions. Plaque

control can be reduced as a result of gingival recessions that can lead to tooth hypersensitivity and caries on the root

surface. New surgical methods have been developed to reduce the effects of strong muscle and increase shallow vestibule

depth which are important reasons for gingival recessions. In this case series, surgical treatment of 5 Miller I-II localized gingival

recession defects and and 6-month follow-up are described. Initial average gingival recession depth was 4 mm and average

keratinized gingival width was 3.25mm. Gingival apical stress was eliminated by removing frenulummuscle attachment and increasing

the vestibul depth which was performed with modified tunel technique or double papil flep using T-PRF.

This case series was obtained 80% completed root covarage and avarage 3,7mm keratinized tissue gain at follow up 6 months.

T-PRF has aesthetic and functional successful results in the treatment of localized gingival recessions due to it’s pure autogenous

biological properties and its scaffold that providing cellular migration.

Keywords: Gingival recession, T-PRF, root coverage, esthetic

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Poster Bildiriler Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar

840