The Investigation of Chronotype Properties of Adult Type of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Comorbid Psychiatric Diagnoses: Preliminary Study


Creative Commons License

Coşkun F., Tamam L., Çakmak S., Demirkol M. E., Telli L. B.

54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2018, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Doi Number: 10.13140/rg.2.2.10811.67363
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No

Abstract

INTRODUCTION AND AIM: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder that starts in childhood and can continue throughout adolescence and adult life. People have different chronotypes such as "morningness" and "eveningness" in terms of differences in biological and behavioral rhythms. In this study; The aim of this study was to determine the prevalence of ADHD, to investigate the chronotype features and comorbid psychiatric diagnoses in the psychiatry outpatient clinic. METHOD: Our research is a cross-sectional study conducted in Çukurova University Faculty of Medicine (ÇÜTF) Psychiatry Outpatient Clinic. Among our cases who applied to our outpatient clinic for the first time; They were asked to complete the Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder Self-Report Scale (ASRS), Turgay's DSM-IV-Based Adult ADD/ADHD Diagnosis and Evaluation Inventory. Diagnostic evaluation was made according to DSM-V criteria by applying the Diagnostic Interview for ADHD in Adults (DIVA 2.0) in the clinical interview. Morning- Evening Questionnaire (MEQ) and Structured Clinical Interview for DSMIV Axis I-II Disorders (SCID-I/II) were applied to the cases diagnosed with adult ADHD. The results were obtained by applying the chi-square test on SPSS 24.0.

RESULTS: Our study has not been completed yet, and 33 (F:14/M:19, Average Age: 30.42, Incidence: 18.53%) of 178 patients who participated in the study so far have been diagnosed with ADHD. Of 33 cases diagnosed with ADHD, 16 were evaluated in inattention, 11 in composite, and 6 in hyperactivity/impulsivity subtype. In the evaluation made with the Morning- Eveningness Questionnaire (MEQ), "evening" chronotype was found in 11 cases and "morning" chronotype in 4 cases. As a result of the clinical evaluation made according to DSM V, 24 of 33 cases (78.8%) had Axis I and 23 (69.7%) had II. Axis comorbid psychiatric diagnosis was made. For the control group, it was determined that "morning" chronotype was found in 4 of the 11 cases that were taken yet, and there was no "evening" chronotype. As a result of the first evaluation; In ADHD, "evening" chronotype features were found to be significantly higher (p:0.040). There was no significant difference between ADHD subtypes and comorbid psychiatric diagnoses in terms of Axis I diagnoses (p:0,514). In terms of axis diagnoses, it was determined that there were significantly more Cluster C (Avoid-Dependent) personality traits in the ADHD inattention subtype (p:0.017).

DISCUSSION AND CONCLUSION: ADHD is a neurodevelopmental disorder frequently seen in adult life. It may be overlooked due to the high number of comorbid diagnoses in patients applying to psychiatry outpatient clinics. It is thought that there is a relationship between ADHD and the evening chronotype.

GİRİŞ VE AMAÇ: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında başlayan, ergenlik ve erişkin yaşamı boyunca da devam edebilen bir nörogelişimsel bozukluktur. İnsanlar biyolojik ve davranışsal ritimlerdeki farklılıklar açısından “morningness (sabahçıl)” ve “eveningness (akşamcıl)” şeklinde farklı kronotiplere sahiptirler. Bu çalışmamızda; psikiyatri polikliniğinde DEHB’nin görülme sıklığının belirlenmesi, kronotip özellikleri ve komorbid psikiyatrik tanıların araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM: Araştırmamız Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇÜTF) Psikiyatri Polikliniği’nde yürütülmüş kesitsel bir çalışmadır. Polikliniğimize ilk kez başvuran olgularımızdan; Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS), Turgay’ın DSM-IV’e Dayalı Erişkin DEB/DEHB Tanı ve Değerlendirme Envanteri’ni doldurmaları istenmiştir. Klinik görüşmede Erişkinlerde DEHB için Tanısal Görüşme (DIVA 2.0) uygulanarak, DSM-V kriterlerine göre tanısal değerlendirme yapılmıştır. Erişkin DEHB tanısı konulan olgulara Sabahçılık-Akşamcılık Anketi (MEQ), DSMIV Eksen I-II Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I/II) uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS 24.0 üzerinden ki-kare testi uygulanarak elde edilmiştir.

BULGULAR: Araştırmamız henüz tamamlanmamış olup, şu ana kadar çalışmaya katılan 178 olgudan 33’üne (K:14/E:19, Yaş Ortalaması:30,42, Görülme Sıklığı:%18,53) DEHB tanısı koyulmuştur. DEHB tanısı koyulan 33 olgudan 16’sı dikkatsizlik, 11’i bileşik, 6’sı hiperaktivite/ dürtüsellik alt tipinde değerlendirilmiştir. Sabahçılık-Akşamcılık Anketi (MEQ) ile yapılan değerlendirmede 11 olguda ‘’akşamcıl’’, 4 olguda ‘’sabahçıl’’ kronotip saptanmıştır. DSM V’e göre yapılan klinik değerlendirme sonucunda 33 olgudan 24’üne I. Eksen (%78,8), 23’üne (%69,7) II. Eksen komorbid psikiyatrik tanı koyulmuştur. Kontrol grubu için henüz alınan 11 olgudan 4 olguda ‘’sabahçıl’’ kronotip bulunduğu, ‘’akşamcıl’’ kronotip bulunmadığı saptanmıştır. İlk değerlendirme sonucunda; DEHB’de ‘’akşamcıl’’ kronotip özellikleri anlamlı düzeyde yüksek oranda bulunmuştur (p:0,040). DEHB alt tipleri ve komorbid psikiyatrik tanılar arasında, I. Eksen tanılar açısından anlamlı farklılık olmadığı (p:0,514), II. Eksen tanılar açısından DEHB dikkatsizlik alt tipinde anlamlı olarak daha fazla sayıda C Kümesi (Çekingen-Bağımlı) kişilik özellikleri gösteren olgu olduğu saptanmıştır (p:0,017).

TARTIŞMA VE SONUÇ: DEHB, erişkin yaşamda da sıklıkla görülen bir nörogelişimsel bozukluktur. Psikiyatri polikliniklerine başvuran hastalarda komorbid tanıların fazlalığı nedeniyle gözden kaçabilmektedir. DEHB ve akşamcıl kronotip arasında bir ilişki olduğu düşünülmektedir.