Bariatrik Cerrahinin Morbid Obezite ile Komorbid Hastalıkların Tedavisi Üzerine Olan Etkinliği


Yardımcı E.

2. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2019, pp.453

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.453
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

 Amaç: Çalışmamızda bariatrik cerrahinin obezite ve ilişkili komorbid hastalığı olan bireylerdeki kilo kaybı
sonuçlarının yanında Tip2 diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve uyku apne sendromu üzerine olan etkinliğini
değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2018 ile Eylül 2019 tarihleri arasında Bezmialem
Vakıf Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü’nde bariatrik cerrahi geçiren ve düzenli takipleri yapılan hastaların
verileri retrospektif olarak incelendi ve analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 260 olgunun 198’i
(%76,2) kadın, ortalama yaş 38,6±12 yıl, ortalama beden kitle indeksi (BKI) 44,6±7,7 kg/m2 ve ortalama takip
süresi 11±3.6 ay idi. Tip2 diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve uyku apne sendromu olan olguların sayısı
sırasıyla 84, 68, 67 ve 18 idi. Tip2 diyabeti olan olguların preoperatif glukoz ve Hemoglobin A1c (HbA1c)
değerleri ortalaması sırasıyla 140,2±60,9 mg/dl ve 6,7±2,6% olup, postoperatif 6,12 ve 18. aylardaki ortalama
glukoz değerleri sırasıyla 101±31, 101,2±56 ve 96,2±21,4 mg/dl idi. Postoperatif 6,12 ve 18. aylardaki ortalama
HbA1c değerleri sırasıyla 5,6±1,0, 6,4±6,5 ve 5,8±1,1% idi. Preoperatif ve postoperatif 12. ayda ortalama
glukoz ve HbA1c değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0,001). Hiperlipidemisi
olan olguların preoperatif ve postoperatif 12. ayda ortalama trigliserid değerleri sırasıyla 210,5±91,3 mg/dl ve
129,3±67,1 mg/dl olup bu değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0,001). 68 hipertansif
(%80.9) ve 18 uyku apne sendromu (%100) olan olguda tam remisyon elde edildi. Postoperatif 1. yılda
ortalama BKI değeri (32 ± 5.2 kg/m2 ) başlangıca göre anlamlı düşüktü (p<0.001). Sonuç: Bariatrik cerrahi
ameliyatları; uygun endikasyonlarda ve operasyon sonrası düzenli takipleri yapılan hastalarda, etkili kilo kaybının
yanısıra obezite ile ilişkili komorbid hastalıkların tedavisinde de yüz güldürücü sonuçlara sahiptir.