Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatında Taşsızlığın İntraoperatif Değerlendirilmesi: Cerrahın Gözü


YALÇIN M. Y., ERGANİ B., ÇETİN T., KARABIÇAK M., ÖZBİLEN M. H., BİLDİRİCİ Ç., ...More

Endoüroloji Bülteni, vol.15, no.2, pp.52-60, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Amaç: Perkütan nefrolitotomi (PNL) uygulanan hastalarda cerrahın intraoperatif taşsızlık kanısının doğruluğunu, bunu etkileyen faktörleri, yanlış tahminine sebep olan prediktörleri saptamak ve sonuç olarak “cerrah gözü” ‘nün güvenilirliğini değerlendirmek amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: PNL uygulanan ve dahil etme kriterlerine uyan 1025 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Çalışmamızın temeli cerrahın taşşsızlığı değerlendirmesi üzerine olması sebebiyle, cerrahın intraoperatif rezidü taş (RT) kalmadığı kanaatini belirttiği ancak postoperatif bilgisayarlı tomografi görüntülemede RT olan ve olmayan hasta grupları değişkenlere göre karşılaştırıldı. Bulgular: Cerrah gözü‘nün sensitivitesi %67,87, spesifitesi %96,23, pozitif prediktif değeri %91,67 ve negatif prediktif değeri %83,04 bulundu. Çalışmamızda “cerrahın gözü” ‘nün %16,9 oranında yanlış taşsızlık tahmin ettiği saptandı. Her iki grup arasında cinsiyet, taşın tarafı, taşın yoğunluğu ve hemoglobin düşüşü arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı. Taş boyutu, operasyon süresi, floroskopi süresi, taşın konumu, kaliks taşlarının sayısı ve GUY’s nefrolitometri skoru (GSS) cerrahın gözü ile istatistiksel anlamlı ilişkili saptandı. Cerrahın gözü ile istatistiksel anlamlı ilişki saptanan parametrelerin çok değişkenli (multivariate) lojistik regresyon analizi sonucunda sırasıyla taş boyutu, kaliks taşlarının sayısı ve GSS anlamlı prediktörler olarak bulundu. Sonuç: PNL’ de “cerrah gözü” nün en önemli prediktörleri taş boyutu, kaliks taş sayısı ve GSS idi. Bu prediktörler taşsızlık öngörülen hastaların postoperatif görüntülemelerinde, radyasyon maruziyetini azaltacak yöntemlerin kullanılmasında etkili bir kriter olarak kullanılabilir.