Treatment of External Root Resorption by Reimplantation with Titanium Platelet-Rich Fibrin (T-PRF)


Kayan E., Alim B. A., Sardarlı N., Tunalı M.

TDB Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.361

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.361
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

S-367

Eksternal Kök Rezorpsiyonunun Titanyum Trombositten Zengin Fibrin (T-PRF) ile Reimplantasyon Tedavisi

Enes Kayan1, Betül Aycan Alim2, Zeliha Betül Özsağır1, Burçak Kara4, Narmın Sardarlı3, Nazan Kü.ükkeleş3, Mustafa Tunalı1

1Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul

2Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul

3Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul

4.zel Muayenehane, İstanbul

Amaç: Ortodontik tedavi sonrası ortaya .ıkan eksternal k.k rezorpsiyonunun tedavisi i.in rezorpsiyon b.lgesinin restorasyonu

ve titanyum trombositten zengin fibrin (T-PRF) membran ile bukkal yumuşak doku ogmentasyonu ama.landı.

Yöntem: BezmialemVakıf .niverstesi Periodontoloji AnabilimDalı’na konsülte edilen 19 yaşında sistemik olarak sağlıklı kadın hastaya,

sağ maksiller lateral dişte (12 no’lu diş) ortodontik tedavi sonrası g.zlenen eksternal rezorpsiyonunun tedavi y.ntemi olarak, periodontal

flep cerrahisi ile birlikte intraoperatif eksternal rezorpsiyon kaynaklı doku kaybının restorasyonu planlandı. Flep operasyonu sırasında,

bukkal k.k yüzeyinde alveol kemikmarjininin apikaline uzanan rezorpsiyonun ağız i.i restorasyonununmümkün olamayacağına

karar verildi. İlgili dişe minimal travmatik .ekim ger.ekleştirildi. Ekstrakte edilen dişe koronalden giriş kavitesi a.ıldı. %5,25 NaOCl ile

granülasyon dokusu ve artık pulpa uzaklaştırıldı. K.k kanalı boyunca ProRootMTA(Dentsply) yerleştirildi. Kavite .inko fosfat simanla ge.ici

olarak kapatıldı. İlgili diş .ekimsoketine reimplante edildi. Bukkal yüzeyine T-PRFmembran olarak yerleştirildi. 5.0 poliprolen sütür

ile primer kapama sağlandı. İlgili diş palatinal retainer ile komşu dişlere semi-rigid olarak splintlendi.Operasyondan iki hafta sonra sutur

alındı. Operasyondan d.rt hafta sorasında ise dişin daimi restorasyonu kompozit dolgumateryali ile tamamlandı.

Sonuç: Alveol kemikmarjininin apikaline uzanan eksternal rezorpsiyon vakalarının ekstraoral olarak restorasyonu sağlanarak reimplante

edilmesinin, kontaminasyonun engellenmesi, uygulanabilirliğinin kolay ve hızlı olması en .nemli avantajlarıdır. Eksternal

rezorpsiyona bağlı bukkal kemik defektlerinin tedavisinde, mevcut bir.ok y.nteme alternatif olarak T-PRF, hem greft hem de

membran .zelliğinden faydalanılarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: eksternal rezorpsiyon, reimplantasyon, T-PRF

S-367

Treatment of External Root Resorption by Reimplantation with Titanium Platelet-Rich Fibrin (T-PRF)

Enes Kayan1, Betül Aycan Alim2, Zeliha Betül Özsağır1, Burçak Kara4, Narmın Sardarlı3, Nazan Kü.ükkeleş3, Mustafa Tunalı1

1Department of Periodontology, Bezmialem Vakif University, İstanbul

2Department of Endodontics, Bezmialem Vakif University, İstanbul

3Department of Orthodontics, Bezmialem Vakif University, İstanbul

4Private Practice, İstanbul

Objective: To provide restoration of resorption site as a treatment of external root resorption after orthodontic treatment, to

augment soft tissue on the buccal surface by titanium platelet-rich fibrin (T-PRF) membrane.

Methods: A 19-year-old systemic healthy female patient, who was consulted to BezmialemVakif University Department of Periodontology,

was planned a flap surgery and intra-operative restoration of the tissue loss of the tooth based on external resorption as a treatment

method for external resorption at the right maxillary tooth (12) after orthodontic treatment. It was decided intra-operatively

that intra-oral restoration of the buccal root surface resorption extending apical to the alveolar bonemargin could not be possible.Minimal

traumatic extractionwas performed on the relevant tooth. Access cavitywas prepared coronally at the extracted tooth. The granulation

tissue and residual pulpwere removed using 5.25%NaOCl. ProRootMTA(Dentsply)was placed along the root canal. The cavity

was temporarily closedwith zinc phosphate cement. The toothwas re-implanted to the corresponding socket of it. A titaniumplateletrich

fibrinmembranewas placed on the buccal surface. Aprimer closurewas achieved by suturationwith 5.0 polyprolene.With the palatinal

retainer, the toothwas fixed to the adjacent teeth semi-rigidly. Twoweeks after the operation, the sutureswere removed. Four

weeks after the operation, the permanent restoration of the toothwas completedwith composite fillingmaterial.

Conclusion: The most important advantages of the external root surface resorption extending apical to the alveolar bone margin

cases, which are provided extra-oral restoration and reimplanted, are that its prevention of contamination, ease and speed

of preparation. As an alternative tomany of themethods available for the treatment of buccal bone defects due to external resorption,

T-PRF can be utilizing both the graft and membrane properties of it.

Keywords: external resorption, reimplantation, T-PRF

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Sözel Bildiriler Türkiye Klinikleri Bilimsel Oturumlar

361