2017 YILI TİROİD KOR BİYOPSİ ve REZEKSİYON MATERYALLERİNDE PATOLOJİK KORELASYON. 1336 OLGULUK DENEYİMİMİZ.


Güler B.

2. Aydın multidisipliner endokrin günler, İzmir, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.68

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.68
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Nodüler tiroid lezyonlarının takibinde altın standart, tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisidir. Bununla birlikte güncel literatürlerin bir kısmında, özellikle mükerrer yetersiz tanısı alan olgular ile kalsifiye nodüllerde alternatif yöntem olarak kor biopsi örneklemesi önerilmektedir. Nadir olarak bazı merkezlerde ise ince iğne aspirasyon sitolojisi yerine tercih edilmektedir.

Materyal-Metod: Bu çalışmada, 2017 yılı içinde bölümümüze gönderilen tiroid kor biopsilerinin retrospektif olarak, patolojik tanısal dağılımının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tiroid için rutinde uygulanan bir örnekleme yöntemi olmadığından patolojik tanı gruplaması için net kabul görmüş bir sınıflama henüz bulunmamaktadır. Tanısal gruplar oluşturulurken, Bethesda sistemine benzer bir sınıflama uyarlanmaya çalışılmıştır.

Bulgular: Bir yıl içinde bölümümüzde değerlendirilen tiroid kor biopsi toplam sayısı 1336’dır. Olguların 1077’si benign, 29’u malign, 50’si malignite şüphesi, 44’ü önemi belirsiz atipi/önemi belirsiz foliküler lezyon (AUS/FLUS), 30’u foliküler neoplazi şüphesi tanı katergorilerine dahil edilmiştir. 104 olgu tanısal gruplama için yetersiz kabul edilmiştir. Bir olguda paratiroid dokusu izlenmiştir. Rezeke edilen 25 malign tanılı olgunun tümü rezeksiyon tanılarıyla koreledir. Malignite şüphesi tanısı almış 35 olgunun ise 33’ünde papiller karsinom, 1’inde medüller karsinom saptanmış, 1 olgu ise benign olarak sonuçlanmıştır. AUS/FLUS tanılı olguların 17’si rezeke edilmiş, 9’u benign, 8’i malign tanısı almıştır.

Tartışma: Bölümümüzde değerlendirilen tiroid vakalarında kor biopsi yöntemi aspirasyon sitoloji örneklerinin yaklaşık 3 katı kadardır. Sınırlı sayıda merkezde uygulanan bu yöntemin, rezeksiyonları ile korele edilerek sunulan, patolojik tanı gruplarını sizlerle paylaşmak istedik.

Anahtar Kelimeler: tiroid, kor biyopsi, tiroidektomi