Parotis bezi tümörü nedeniyle ameliyat edilen olgularımızın retrospektif analizi


Topuz M. F., Kucur C., Oğhan F.

Genel Tıp Dergisi, vol.29, no.4, pp.163-168, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Genel Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.163-168
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Parotis bezi tümörleri, tüm baş boyun tümörlerinin yaklaşık % 2-3' ünü oluşturmaktadır ve % 80-85' i benign natürdedir. Bu çalışmamızda, parotis kitlesi ile kliniğimize başvuran olguları retrospektif olarak inceleyerek; uygulanan cerrahi tedavileri, histopatolojik sonuçları, görülme oranlarını ve cerrahi sonrası komplikasyonları değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2013 ile Ocak 2019 tarihleri arasında, kliniğimize parotis kitlesi ile başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar; cinsiyet, operasyon yöntemi, histopatolojik sonuçları ve post-operatif komplikasyonları açısından retrospektif olarak incelendi. Bulgular: 75 hastanın 52’ si erkek, 23’ si kadındı. Yaş ortalaması 49,7 (min:23 max:94 σ:5.083) olarak tespit edildi. Cerrahi tedavi sonrası histopatoloji sonuçlarına göre olguların 62’ si benign (% 82,5), 13’ i habis (% 17,5) idi. Selim tümör olarak en sık pleomorfik adenom (33 olgu) saptandı. İkinci en sık selim tümör olarak ise Whartin tümörü olduğu görüldü (27 olgu). Cerrahi yöntem olarak 67 hastaya yüzeyel parotidektomi, 8 hastaya total parotidektomi uygulandı. İki olguda geçici fasiyal parezi, bir olguda tümör invazyonundan dolayı fasiyal sinirin rezeke edilmesine bağlı kalıcı fasiyal paralizi, bir hastada fasiyel sinirin bukkal dalından kaynaklanan sellüler schwannoma nedeniyle kalıcı parsiyel fasiyal paralizi, iki olguda ise post-operatif hematom izlendi. Sonuç: Parotis tümörlerinin tedavisi genel olarak cerrahidir. Histopatolojik tanı, tümörün evresi ve derecesi önemlidir. Gerektiğinde boyun diseksiyonu uygulanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Parotis tümörleri, histopatoloji, pleomorfik adenom