Influence of antioxidant treatment on bond strength to enamel after tooth bleaching


Creative Commons License

Acar Ö., Tuncer D., Halaçoğlu D. M., Fırat B.

Selcuk Dental Journal, vol.3, no.1, pp.8-14, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.8-14
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No

Abstract

Background: The objective of study was to evaluate the effect of 10% sodium ascorbate (SA), 6.5 % grape seed extract (GS), and 10% alpha-tocopherol (TP) on shear bond strength of adhesive resin cement to bleached enamel in different application times. Methods: 108 human maxillary central teeth were randomly divided into 9 groups (n=12). Except control group the labial surface of all specimens in the other groups were bleached with 40% hydrogen peroxide (HP). The groups are; GC: Restored on unbleached enamel; GB: Restored immediately after bleaching; GS7d: Restored after stored in artificial saliva for 7 days; GSA15: Treated with 10%SA for 15 min; GSA60: Treated with 10%SA for 60 min; Gα-TP15: Treated with 10%αTP for 15 min; Gα-TP60: Treated with 10%α-TP for 60 min; GGS15: Treated with 6.5%GS for 15 min; GGS60: Treated with 6.5% GS for 60 min. After conditioning with antioxidant agents indirect restorations were immediately bonded with adhesive resin cement and stored in distilled water for 24 h at 37°C before shear bond strength testing. Failure modes were determined with stereomicroscope. The data were analyzed using one-way analysis of variance, Levene and Tukey HSD tests (α<.05). Results: There was a significant reduction in bond strength of restored teeth immediately after bleaching p<.05). GS7d and Gα-TP60 showed comparable shear bond strength values compared with the GC (P=0,945; P=0,262). There were no significant changes at the antioxidant groups (SA, GS and αTP) between 15 and 60 minutes of application times (P=1,000; P=1,000; P=0,951). Among the antioxidant groups, only GαTP60 showed significantly different shear bond strength than GB (P<.05). Fracture modes were predominantly of an adhesive type. Conclusion: Among the antioxidant groups treatment with alpha-tocopherol for 60 min or a delay of 7 days may be best choices after bleaching to ensure successful bonding to enamel.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, % 10 sodyum askorbat (SA), %6.5 üzüm çekirdeği özü (ÜÇÖ) ve % 10 alfa-tokoferol (α-TP)’ ün farklı uygulama sürelerinde, beyazlatılmış mineye, adeziv rezin simanın makaslama bağlanma kuvvetini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: 108 adet insan üst santral dişi 9 gruba ayrılmıştır (n:12). Kontrol grubu dışındaki bütün gruplara % 40’lık hidrojen peroksit (HP) kullanarak beyazlatma işlemi uygulanmıştır. Gruplar; GK: Beyazlatma uygulanmadan restorasyon yapılan (kontrol grubu), GB: Beyazlatma yapıldıktan sonra restorasyon yapılan, GT7g: Yapay tükürükte 7 gün bekledikten sonra restorasyon yapılan, GSA15: 15 dakika süreyle % 10 SA uygulandıktan sonra restorasyon yapılan, GSA60: 60 dakika süreyle % 10 SA uygulandıktan sonra restorasyon yapılan, Gα-TP15: 15 dakika süreyle % 10 α-TP uygulandıktan sonra restorasyon yapılan, Gα-TP60: 60 dakika süreyle % 10 α-TP uygulandıktan sonra restorasyon yapılan, GÜÇÖ15: 15 dakika süreyle % 6.5 ÜÇÖ uygulandıktan sonra restorasyon yapılan, GÜÇÖ60: 60 dakika süreyle %6.5 ÜÇÖ uygulandıktan sonra restorasyon yapılan. Antioksidan uygulamasından hemen sonra, indirekt restorasyonlar adeziv rezin simanla diş yüzeyine bağlanmıştır. Örnekler distile suda 24 saat 37°C’de bekletildikten sonra, makaslama bağlanma kuvveti testi yapılmıştır. Kırılma tipleri stereomikroskop altında değerlendirilmiştir. Veriler tek yönlü varyans analizi, Levene ve Tukey HSD testleri kullanılarak yapılmıştır (α<.05). Bulgular: Beyazlatmadan hemen sonra restore edilen dişlerde bağlanma kuvveti anlamlı miktarda azalmıştır (p<.05). GT7g ve GαTP60 grupları GK grubu ile benzer makaslama bağlanma kuvvetleri göstermiştir (P=0,945; P=0,262). Antioksidan uygulanan SA, ÜÇÖ ve α-TP gruplarında 15 ve 60 dakika uygulamaları arasında benzer bağlanma değerleri elde edilmiştir (P=1,000; P=1,000; P=0,951). Antioksidan uygulanan gruplardan sadece Gα-TP60 ile GB arasında istatistiksel farklılık bulunmaktadır (P<.05). Örneklerdeki kırılma tiplerinin çoğunlukla adeziv tip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Değerlendirilen antioksidan grupları dikkate alındığında, beyazlatma sonrasında mine dokusuna başarılı bir bağlanma elde etmek için; 7 gün beklenebilir ya da 60 dakika süreyle alfa-tokoferol uygulaması yapılabilir.