Pandoraea norimbergensis; mortal seyreden kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu etkeni


Karakuş H. D., Durdu B., Akkoyunlu Y., Okay G., Aslan T., Sümbül B., ...More

Presentation, pp.163-164, 2023

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2023
  • Page Numbers: pp.163-164
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Pandoraea norimbergensis Gram negatif, hareketli, oksidaz pozitif, non-fermentatif, zorunlu aerob basildir. Genellikle kistik fibrozis, bronşektazi gibi kronik akciğer hastalığı olanlarda etken olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte toprak, gıda, su ve kan örneklerinden de izole edilmiştir. En yakın filogenetik akrabası Burkholderia cinsidir. Bu olguda yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen ve mortalite ile sonuçlanan Pandoraea norimbergensis’in etken olduğu kateter ilişkili kan dolaşım enfeksiyonu (KİKDE) sunulmuştur.

OLGU: Hipertansiyon, diabetes mellitus, konjestif kalp yetmezliği, larinks kanseri tanıları olan 78 yaşında erkek hasta nefes darlığı, halsizlik şikayetleriyle acil kliniğimize başvurmuştur. Hemodinamik bozukluk ve solunum yetmezliği tespit edilen hasta YBÜ’ne yatırılmıştır. Yatışının 10. gününde ateş, akut faz reaktanlarında yükselme, hemodinamik bozulma (septik şok) olması üzerine ampirik olarak meropenem, kolistin ve norepinefrin başlanmıştır. Santral venöz kateter ve periferden alınan kan kültürlerinde Pandoraea norimbergensis üremiştir. İdentifikasyonu MALDI-TOF MS ile yapılmıştır. Otomatize sistem (VITEK® 2 bioMérieux) ile yapılan antibiyogram sonucu tablodaki gibidir. Antibiyogram sonucuna göre mevcut tedaviye levofloksasin eklenmiştir. Meropenem ve kolistinin 7.gününde, levofloksasinin 3. gününde kardiyak arrest gelişen hasta hayatını kaybetmiştir.

SONUÇ: Literatür incelendiğinde Akut Lenfoblastik Lösemi tanılı bebek hastada Pandoraea pnomenusa’nın etken olduğu tek bir KİKDE olgusu bildirilmiştir. Pandoraea türleri daha çok kistik fibrozis ve bronşiektazi varlığında solunum yolu patojeni olarak tanımlanmıştır. Ampisilin, 3.,4. Kuşak sefalosporinler, piperasilin, azitromisin, aminoglikozidlere direnç bildirilmiştir. Kinolonlar ve trimetoprim/sulfumetoksazole değişken duyarlılık göstermektedir. Hastane enfeksiyonlarında nadir gördüğümüz bu etken çoklu ilaç direnci ile birlikte mortal seyredebilmektedir.


Antibiyotik

 

Duyarlılık

 

 

Piperasilin/tazobaktam  

duyarlı

Levofloksasin

orta  duyarlı

Siprofloksasin

dirençli

Meropenem

dirençli

Ertapenem

dirençli

Sefepim

 

dirençli

Gentamisin

dirençli

Tobramisin

dirençli

TABLO : Pandoraea norimbergensis antibiyotik duyarlılık sonuçları