Hemşirelik Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ile Duygusal Zeka Arasındaki İlişki


Meşedüzü M., Aşti T., Şahin N., Özcan B., Altundağ C., Uyaniker Z., ...More

19. ULUSAL HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 7 - 08 July 2021, pp.235

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.235
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Hemşirelik mesleği duygusal zeka gerektiren bir meslektir. Duygusal zekası yüksek olan hemşire

öğrencilerin bakım verdikleri hastaların bütüncül sorunlarının anlaşılmasında daha yetenekli ve sosyal ilişkilerinde

daha başarılı oldukları bildirilmiştir. Duygusal zekayı etkileyen faktörlerden biri de sosyal etkileşim ortamlarıdır.

Ancak internet kullanımı problemli olduğunda zararlı olduğu bilinmektedir. Üniversite öğrencilerinde duygusal

zekâ düzeyi ile internet kullanım düzeyini inceleyen çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin

problemli internet kullanımı ile duygusal zeka arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Bu

tanımlayıcı araştırmaya bir vakıf üniversitesi’nde 2019-2020 yılında öğrenim görmekte olan tüm hemşirelik

öğrencileri(n=192) davet edilmiştir. Örnekleme onikisi erkek 157 kız olmak üzere 169 öğrenci katılmayı kabul

etmiştir. Veri toplama araçları olarak Sosyo Demografik Soru Formu, Bilişssel Durum Ölçeği (İBDÖ) ve Duygusal

Zeka Ölçeği (DZÖ) kullanılmıştır.Veriler SPSS 14.0 formatında; Nonparametric Correlations, Mann-Whitney,

Kruskal-Wallis Testleri kullanılarak istatiksel olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 değeri

kabul edilmiştir. Bulgular ve Tartışma: DZÖ’nün duyguların ifadesi alt boyutu için gelir durumu iyi olanların

duygularını daha rahat ifade edebildiği (p< 0,018), duygulardan faydalanma alt boyutu içinse internet kullanmadan

vakit geçirenlerin ve ders çalışırken internet kullanmayanların daha çok duygulardan faydalandığı anlamlı olarak

bulunmuştur (p<0,003). İnterneti ders çalışırken ve günlük hayatta daha çok kullananların ise bilişsel ihtiyaçlarının

anlamlı derecede(p<0,008). yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca İBDÖ’nün dikkat dağınıklığı alt boyutu için,

dikkati dağınık olanların duygulardan daha çok faydalandığı (p<0,036) bulunmuştur. Yalnızlık alt boyutuna göre

uyurken bile telefon kullananların kendini yalnız hissettiği ve duygularını ifade edebilmesine rağmen internet

kullanımı nedeniyle yalnızlık çektiği (p<0,023) bulunmuştur DZÖ ve İBDÖ ortalama puanları benzer

araştırmalarla uyumlu sonuçlar bulunmuştur.(4,5,6,7) Sonuç ve öneriler: Öğrencilerin DZÖ total ortalama puanı

127, İBDÖ total ortalama puanı 88 bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerinin mesleki olarak daha başarılı olmaları

ve hastalara daha kaliteli bakım verebilmeleri için bilişsel yönünün arttırılması ve yalnızlık duygularının

azaltılması gerektiği düşünülerek internet kullanımının ders çalışma ortamında, uyurken ve günlük kullanım

süresinin azaltılması önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: Hemşirelik Öğrencileri, Duygusal Zeka, İnternet, Bilişsel, Duygu