Dental students’ attitude towards using rubber-dam and the impact of Covid-19: A web based survey


NALCI G., BALKANCI B., ALİM UYSAL B. A., Guneser M. B., DİNÇER A. N.

7tepe Klinik, vol.19, no.2, pp.80-86, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.5505/yeditepe.2023.44265
  • Journal Name: 7tepe Klinik
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.80-86
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The aim of this study was to determine the point of view of dentistry faculty students, the reasons for their preference or not, and the effect of the COVID-19 pandemic on their atti- tudes about rubber-dam. Material & Methods: A web-based questionnaire was asked to 944 people via e-mail and internet, and 22 questions were asked to the fourth and fifth grade students of the faculty of dentistry who are studying in various cities of Turkey. Only participants who completed the questionnaire were included in the study. In addition to descriptive statistics, the chi-square test was used to compare methods. The results were evalua- ted at the level of significance (𝑃 <0.05). Results: 545 students, 370 (67.9%) female and 175 (32.1%) male, completed the questionnaire. 25.1% of the participants stated that they had never used a rubber-dam before and 41.8% stated that they did not receive a satisfactory tra- ining on the use of rubber-dam. The rate of participants using a rubber dam in each patient undergoing endo- dontic treatment is 34.5%. 87% of the participants stated that the rubber-dam facilitates access to the root canals, but 88.8% stated that the rubber-dam complicates the radiographing procedure. 69.2% of the students thought that rubber-dam could reduce the risk of contamination, and 68.6% of them had an increased desire to use a rub- ber-dam. Conclusions: Identifying students' current perspectives on the use of rubber-dam may be helpful in guiding the educational content. It is important to increase the rub- ber-dam knowledge and competence of students in the fight against all other infectious diseases such as the CO- VID-19 pandemic.
Amaç: Bu çalışmanın amacı diş hekimliği fakültesi öğrencile- rinin rubber-dam kullanımına bakış açısını tespit etmek, tercih etme veya etmeme sebeplerini ve COVID-19 pandemisinin et- kisini araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki 944 diş hekimliği fakültesi dördüncü ve beşinci sınıf öğrencisine e-posta ve internet aracılığıyla 22 sorudan oluşan anket gön- derildi. Çalışmaya yalnızca anketi tamamlayan katılımcılar dahil edildi. Açıklayıcı istatistiklere ek olarak yöntemlerin kar- şılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Sonuçlar anlamlılık dü- zeyinde değerlendirildi (𝑃 <0.05). Bulgular: 370’i (%67,9) kadın, 175’i (%32,1) erkek olmak üze- re 545 öğrenci anketi tamamladı. Katılımcıların %25,1’i daha önce hiç rubber-dam kullanmamış ve %41,8’i rubber-dam kullanımıyla ilgili tatmin edici bir eğitim almadığını belirtmiştir. Endodontik tedavi yaptığı her hastada rubber-dam kullanan katılımcı oranı ise %34.5’tir. Katılımcıların %87’si rubber-da- mın kök kanallarına erişimi kolaylaştırdığını, ancak %88,8’i rubber-damın radyograf alma prosedürünü zorlaştırdığını be- lirtmektedir. Öğrencilerin %69,2’si rubber-damın bulaş riskini azaltabileceğini düşünmüş ve %68,6’sında rubber-dam kul- lanma isteğinde artış olmuştur. Sonuçlar: Öğrencilerin rubber-dam kullanımına karşı güncel bakış açılarını tespit etmek, eğitim içeriğine yön vermede fay- dalı olabilir. COVID-19 pandemisi gibi diğer tüm bulaşıcı has- talıklarla mücadelede öğrencilerin rubber-dam bilgisinin ve yetkinliğinin artırılması önem taşımaktadır.