Toplumun Erkek Hemşirelerden Bakım Alma Hakkındaki Düşünceleri


Uysal H., Karakoç B., Kıyak Y.

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, vol.11, no.2, pp.162-175, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Araştırma, son dönemde toplumun erkek hemşirelerden bakım alma konusunda düşüncelerinin

ortaya konulması amacıyla tanımlayıcı tipte bir araştırma olarak planlandı ve uygulandı.

Gereç ve Yöntemler: Araştırma, Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında, bir üniversite

hastanesinin polikliniklerine gelen, araştırmanın amacı ve araştırmadan beklentiler hakkında bilgilendirme

yapılmış olan ve araştırmaya katılmaya istekli olan 644 birey ile gerçekleştirildi. Araştırmada,

araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama araçları kullanıldı.

Bulgular:Çalışmaya katılan bireylerin %65,4’ü kadın, %34,6’sı erkek, çoğunluğunun yaş aralığı (%46) 17-36 yıl, %31,7’si

37-51 yaş grubunda idi. Araştırmada özel bölgenin tıraşının yapılması için erkekler kesinlikle erkek

(%97,2), kadınlar da kadın hemşire (%96,1) tercih ettiğini belirtti. Erkeklerin hemşirelik girişimi ihtiyaçlarında

çoğunlukla erkek hemşireleri, kadınların da çoğunlukla kadın hemşireleri tercih ettikleri

saptandı. Çalışmada bireyler, erkek hemşirelerin sadece erkek (%39,3) kadın hemşirelerin ise

sadece kadın hastalara (%41,9) bakım vermelerine ve hemşireliğin kadın mesleği olduğuna (%40,7)

katılmadıklarını belirttiler. Erkek hemşirelerin de kadın hemşireler gibi her serviste çalışmaları gerektiğine

katıldıkları (%35,2) belirlendi.

Sonuç: Erkek hemşirelerin hemşirelik mesleğinde daha yoğun olarak yer almaya başlamaları ile toplumun hemşirelik mesleğine bakışında bazı değişimler yaşadığı saptandı. Ancak, toplumun hâlâ erkek hemşirelerin bakımın her alanında olmaları konusunda kararsız oldukları belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Erkek; hemşire; hemşirelik; kadın; tutum