Ev izolasyonuna alınan hastaların covid-19 enfeksiyonu ve temas ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları


Baktır Altuntaş S., Yüksel Salduz Z. İ., Altuntaş B., Özder A.

10. International Trakya Family Medicine Congress, Edirne, Turkey, 25 - 27 March 2021, pp.287

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.287
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Aim:
Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) kayıtlı hastalar arasında ev
izolasyonuna alınan hastaların Covid-19 enfeksiyonu hakkında
bilgi düzeyini ölçmek, ev izolasyonunda uymaları gereken
kurallar ve kurallara uymalarında etkili olan faktörleri
araştırmaktır.
Method:
ASM’e kayıtlı hastalar arasında Haziran ve Temmuz ayları
arasında ev izolasyonuna alınan 122 kişi telefonla arandı.
Sosyodemografik özelliklerini, Covid-19 enfeksiyonu hakkındaki
bilgi ve tutumları ve izolasyon kurallarına uyma ile ilgili soruları
içeren ankete katılmayı kabul edip, soruları eksiksiz
cevaplayanlar çalışmaya dahil edildi. Veri analizinde Jamovi
1.6.15 programı kullanıldı.
Results:
Ev izolasyonuna alınan kişilerin yaş ortalaması 42
(min:18,max:75) olup, % 54,1’i erkekti. Evinde kanser hastası
veya risk grubu birey (kronik hastalık) olanların oranı %35,2 idi.
Katılımcıların büyük çoğunluğu (n=65) Covid-19 Pcr test sonucu
pozitif idi. Covid-19 enfeksiyonu hakkında yeterli bilgiye sahip
olduğunu düşünenlerin oranı %64,1(n=79) idi. Enfeksiyonun
öksürme ve aksırma ile yayıldığını düşünenlerin oranı % 85,2,
kapı kolları gibi yüzeylerde ve hasta kişilerin temas ettiği
yerlerde canlı kalacağını düşünenlerin oranı %89,3 iken, el
yıkamanın enfeksiyondan korunmada yeterli olacağının
düşünenlerin oran %92,6 idi. Maske takanların oranı %100 iken
en fazla cerrahi maske kullanıldığını gördük. Ev
izolasyonundayken aile hekimi tarafından telefonla aranan
izolasyon kuralları hakkında bilgilendirilerek semptom takibi
yapılanların oranı %100 idi. Aile hekimleri tarafından aranan
hastalar arasında izolasyon sırasında ayrı odada kalma %53,3,
odayı gün içinde birden fazla kez havalandırma %94,3, maske
takma ve başka insanlarla temastan kaçınma gibi kurallara
uyanların oranı %100 idi. Alışverişi %72,1 oranında ev halkından
birisi aracılığı ile yaptıklarını ve alınan malzemeleri %41,8 oranı
ile en fazla yıkadıktan sonra kullandıklarını gördük.
Conclusions:
Türkiye’de aile hekimleri ev izolasyonuna alınan hastaların
özellikli izlemlerinden sorumludur. Aile hekimleri Covid-19
nedeniyle ev izolasyonuna alınan kişilere telefonla ulaşıp,
izolasyon sırasında uyulması gereken kurallar konusunda
bilgilendirmekte ve semptom takibi yapmaktadır. Ancak
enfeksiyonun yayılımının önlenmesi tüm bireylerin önerilen
pandemi kurallarına (maske, mesafe, hijyen) tümüyle uymaları
ile mümkün olacaktır.