Sarsilmiş Bebek Sendromu: Ebeler İçi̇n Tanimlama ve Önleme


Creative Commons License

Bulut A., Kartal Y. A., Meşedüzü M., Çinar Ş.

12. Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 21 January - 23 February 2023, pp.88-93

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.88-93
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU: EBELER İÇİN

TANIMLAMA VE ÖNLEME

ALEYNA BULUT1 YASEMİN AYDIN KARTAL2 MERVE MEŞEDÜZÜ3 ŞERİFE

ÇINAR4

1Arş. Gör., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, ORCID NO: 0000-0002-2373-4133

2Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, ORCID NO: 0000-0001-7464-945X

3Öğr. Gör., Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, ORCID NO:0000-0001-9991-626X

4Arş. Gör., İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, ORCID NO: 0000-0002-0855-0133

ÖZET

Bu derleme, sarsılmış bebek sendromunun (SBS) tespit edilmesi ve önlenmesinde ebelerin görev

ve sorumluluklarını incelemek amacıyla planlanmıştır. “Sarsılmış bebek sendromu, önlem, ebe”,

“shaken baby syndrome, prevention” anahtar kelimeleri ile Science Direct, Google Scholar, Cochrane,

Medline, Pubmed veri tabanları taranarak erişim sağlanan makaleler değerlendirilmiştir. Araştırmanın

kapsamını 2012-2022 yılları arasında yayımlanan 12 çalışma oluşturmuştur. Çalışma bulgularına

göre sarsılmış bebek sendromu bir yaş altı çocuklarda daha sık rastlanmakta ve 100.000’de 14-33,8

oranlarında görülebilmektedir. Sarsılmış bebek sendromunu için risk faktörleri arasında kolik bebek,

kız çocuğu olma, istenmeyen çocuk, hiperaktivite, fiziksel veya mental engelli olma, tek anne veya

babaya sahip olma, alkol ve uyuşturucu kullanan ebeveynler, ailenin sosyal izolasyonu, düşük eğitim

düzeyi, erken yaşta evlilik, postpartum depresyon, ev içi şiddet kültür, düşük sosyoekonomik durum,

süreğen veya tekrarlayıcı hastalığı olanlar ve çocuğu koruyan kanunların yetersizliği gibi faktörlerin

yer aldığı belirlenmiştir. Bebeklerde; subdural hemoraji, bilateral retinal hemoraji, kraniyal kemik ve/

veya iskelet fraktürü, ekimozlar, kusma, konvülsiyonlar, iştahsızlık, bilinç kaybı, solunum problemleri,

uyku düzensizliği, sinirlilik, kontrol edilemeyen ağlama gibi bulgulara rastlandığında sarsılmış bebek

sendromundan şüphelenilmelidir. 3345 bebeğin dahil olduğu bir çalışmada, bebek ağlaması ile SBS

arasındaki ilişki incelenmiş, araştırma bulgularına göre ebeveynlerin bebeklerin ağlamasını durdurmak

maksadıyla onlara çeşitli olumsuz davranışlarda bulunduğu ve 6 aylık bebeği olan ebeveynlerin

%3,35’inin, 1 aylık bebeği olan ebeveynlerin ise %1.10’ının bebeklerini susturmak maksadıyla onları

en az bir kez sarstıkları ortaya konmuştur. Fransa’da yapılan bir çalışmada, SBS olarak kayıtlara geçen

otuz yedi vakadan otuz birinin şüphelisinin anne, baba veya her ikisinin, altı vakanın şüphelisinin ise

bebek bakıcıları olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle de tıbbi bir sorun olmasının yanında çocuğa yönelik

fiziksel bir istismar türü olması nedeniyle SBS’nin yasal açıdan tespit edilmesi de oldukça önemlidir.

Ebeler, sarsılmış bebek sendromu konusunda bilgi sahibi olmalı, doğum sonu izlemlerinde SBS yönünden

bebeği değerlendirmeli, risk grubu bebek ve ebeveynlerini saptayabilmeli ve gerekli acil müdahaleyi

sağlamalıdır. Ayrıca bu konuda ailelerin bilgi düzeylerini arttıracak eğitim programları planlamalıdır.

Anahtar kelimeler: Sarsılmış Bebek Sendromu, Çocuk İstismarı, Ebelik

12th International İstanbul Scientific Research Congress

on Health Sciences Proceedings Book

89

SHAKEN BABY SYNDROME: IDENTIFICATION AND PREVENTION FOR

MIDWIVES

ABSTRACT

This review was planned to examine the duties and responsibilities of midwives in the detection and

prevention of shaken baby syndrome (SBS). The articles accessed by searching Science Direct, Google

Scholar, Cochrane, Medline, Pubmed databases with the keywords “shaken baby syndrome, prevention,

midwife”, “shaken baby syndrome, prevention” were evaluated. The scope of the research consisted of

12 studies published between 2012-2022. According to the study findings, shaken baby syndrome is

more common in children under the age of one and can be seen at a rate of 14-33.8 per 100,000. Risk

factors for shaken baby syndrome include colicky baby, being a girl, unwanted child, hyperactivity,

physical or mental disability, having a single mother or father, parents using alcohol and drugs, social

isolation of the family, low education level, early marriage, It has been determined that factors such

as postpartum depression, domestic violence culture, low socioeconomic status, those with chronic or

recurrent diseases and the inadequacy of laws that protect the child. In infants; Shaken baby syndrome

should be suspected when signs such as subdural hemorrhage, bilateral retinal hemorrhage, cranial bone

and/or skeletal fracture, ecchymoses, vomiting, convulsions, loss of appetite, loss of consciousness,

respiratory problems, sleep disturbance, irritability, and uncontrollable crying are encountered. In a study

including 3345 babies, the relationship between baby crying and SBS was examined, and according to

the research findings, it was found that 3.35% of parents with a 6-month-old baby and 1.10% of parents

with a 1-month-old baby showed various negative behaviors to stop babies from crying. It has been

revealed that children shake their babies at least once in order to silence them. In a study conducted in

France, it was stated that the suspects of thirty-seven cases recorded as SBS were the mother, father or

both, and the suspects of six cases were babysitters. For this reason, it is very important to detect SBS

legally, since it is a type of physical abuse against the child as well as being a medical problem.

Midwives should have knowledge about shaken baby syndrome, evaluate the baby in terms of

SBS in postpartum follow-ups, identify the risk group baby and its parents, and provide the necessary

emergency intervention. In addition, education programs should be planned to increase the knowledge

level of families on this subject.

Key words: Shaken baby syndrome, child abuse, midwifery

Sarsılmış Bebek Sendromu Tanılama ve Önleme ile İlgili Çalışmaların

İncelenmesi

Çocuk istismarı olarak da bilinen “sarsılmış bebek sendromu” (SBS) “sallanmadan kaynaklanan kafa

travması” veya “kazara olmayan kafa travması” gibi kavramlarla da açıklanabilen en şiddetli travmatik

beyin hasarıdır. Her yıl, ABD hastanelerinde 100.000 bebekten yaklaşık 33’üne istismar edici kafa

travması teşhisi koyulmaktadır, bu da istismardan kurtulanlarda hafif ila orta şiddette davranışsal ve

bilişsel sorunlara ve ciddi vakalarda ömür boyu sakatlık veya ölüme yol açmaktadır (1). SBS’yi denetleme,

tespit etme ve müdahale oranları çocuk istismarının gizliliği, utanç ve damgalanma sebepleriyle oldukça

düşüktür. Hafif vakaların tespit edilebilmesi zor olurken orta ve yüksek şiddetteki vakaları tespit edip

yatışını yapmak, yetkili birimlere haber vermek daha kolay olabilmektedir. Hastalık kontrol ve önleme

merkezi (CDC) tarafından oluşturulan 15 tanı kodu kullanılarak gözetim gerçekleştirilebilir (2).

Yapılan bir çalışmada bebeği sarsma fiilini uygulayan kişilerin ifadesine göre bebeği sarsmanın en

temel nedeninin şiddetli ve inatçı ağlaması olduğu tespit edilmiştir. Ağlayan bebeği susturamadığında

şiddetle ve sıkarak sarstıklarını belirtmişlerdir (3). SBS risk faktörlerinin incelendiği çalışmalara

bakıldığında çoğul gebelik, düşük doğum ağırlığı, konjenital anomalili bebek, maternal ve paternal

depresyon, hiperaktivite, alkol ve uyuşturucu madde kullanan ebeveynler, uyku bozuklukları, beslenme

12th International İstanbul Scientific Research Congress

on Health Sciences Proceedings Book

90

yetersizlikleri SBS ‘nin oluşmasına neden olan değişkenlerdir (4,5). SBS’ye maruz kalan bebekler

genelde bir yaşından küçüktür ve bilinmeyen nedenlerle erkek bebeklerin SBS tanısı alma oranları kız

bebeklere göre yüksek olarak tespit edilmiştir (6). Ancak başka bir çalışmada ailelerin kız çocuklarına

karşı daha sabırsız olduğu erkek çocukların ağlamalarını sakinlikle karşıladıkları saptanmıştır (7).

SBS bulgu ve belirtilerine bakıldığında azalmış gıda alımı, kusma ve ishal, büyüme ve gelişmenin

yavaşlaması, morluklar, rahatsız edici davranışlar (sızlanma ve ağlama) yer almaktadır (8).

Ailelerin ve sağlık profesyonellerin SBS hakkındaki bilgi düzeyleri yetersizdir. Çoğu aile SBS’nin

morbidite ve mortaliteye neden olabileceğini bilmemektedir. Sağlık profesyonelleri ise tanılama ve

müdahale konusunda yetersizdir. Bu derlemede SBS teşhis ve önleme ile ilgili yapılan araştırmalar

incelenmiştir.

Tablo 1. Sarsılmış bebek sendromu tanılama ve önleme ile ilgili çalışmaların incelenmesi

Yazarlar,

yıl

Çalışma

deseni

Veri

toplama

aracı

Ülke Çalışma

alanı

Örneklem

hacmi

Temel bulgular

Meral ve

ark.,

2018

(9)

Tanımlayıcı Anket Türkiye Serbest 186 - Anne ve babaların SBS

hakkındaki bilgi düzeylerinin

ölçüldüğü bu çalışmada ailelerin

çoğunluğu bebekleri sarsmanın

zararlı olduğunu bilmektedir.

- Ailelerin %83,3’ü SBS hakkında

bilgi sahibi değildir.

- Ailelerin bir kısmı çocuklarını

uyutmak için ayakta salladıklarını

ifade etmişlerdir. Ayrıca çocukları

sevmek için havaya fırlatma

davranışında bulunduklarını

belirtmişlerdir.

- Sigara kullanan annelerin

çocuklarına karşı daha öfkeli

davranışlarda bulunduğu

belirlenmiştir.

Çataloluk

ve

Alparslan

2021

(10)

Tanımlayıcı

ve Kesitsel

Anket Türkiye Hastane 213 - Çalışmaya katılan annelerin

%89.2’sinin SBS’yi hiç duymadığı

tespit edilmiştir.

- Annelerin %63.8’inin bebeğini

sallayarak uyuttuğu belirlenmiştir.

- Sallamanın bebeği

öldürmeyeceğini ancak sakat

bırakabileceği düşündükleri

saptanmıştır.

- Aile bireylerinin yaşı, eğitim

durumu, işsizlik, ekonomik durum,

tek ebeveynlik, bebeğin aşırı

ağlaması gibi durumların yanı sıra

sosyal destek eksikliği de bebeği

sarsmak için risk faktörü olarak

belirlenmiştir.

12th International İstanbul Scientific Research Congress

on Health Sciences Proceedings Book

91

Conrad ve

ark.,

2021

(11)

Retrospektif Kayıtlar ABD Hastane 66,854 - 1998 ile 2014 yılları arasında

doğrulanmış ve olası SBS tanı

oranı (3 yaş ve altındaki çocukların

100.000 nüfus sayımı başına) 5,4±

0,3 olarak tespit edilmiştir.

- Doğrulanmış SBS tanı oranı

1998’de 3,8 (± 0,3) iken 2005’te

5,1’e (± 0,9) yükseldi ve

2014’te 1,3’e (± 0,2) düştüğü

belirlenmiştir.

Antonietti

ve ark.,

2019

(12)

Retrospektif

ve

Tanımlayıcı

Kayıtlar Fransa Hastane 305 - 305 hastadan kesin SBS tanısı

alan 80 bebek incelenmiştir.

- 3’ünün yoğun bakımda öldüğü

belirlenmiştir.

- 37 hastanın (%48) tanı

konulduktan sonraki ilk 2 yıl

içinde yıllık nöropediatrik kontrole

gittiği saptanmıştır. Çocuklardan

sadece 12’sinin (%15,6) 6

yaşından sonra hala izlendiği

belirlenmiştir.

- 24 vakada (%31), spastik

kuadriplejiye bağlı çok sayıda

sekele ve bu vakaların yarısında

tam bağımlılığa yol açan ciddi

zihinsel geriliği içeren anormal

nörolojik hastalıklar tespit

edilmiştir.

- Çalışma sonucuna göre SBS

mağduru olan bebeklerin tıbbi

izlem oranları yetersizdir.

Kaya ve

ark.,

2022

(13)

Randomize

Kontrollü

Eğitim-

Anket

Türkiye Hastane 87 - Anneler deney ve kontrol

grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Her iki grupta da annelerin SBS

hakkındaki bilgi düzeyleri yetersiz

olarak belirlenmiştir.

- Annelerin bebeği sallama

eyleminin morbidite ve mortalite

nedeni olacağını bilmediği tespit

edilmiştir.

- Çalışma sonucuna göre SBS

değerlendirme anketi puanları,

müdahale grubunda kontrol

grubuna göre önemli ölçüde daha

yüksek olarak saptanmıştır.

12th International İstanbul Scientific Research Congress

on Health Sciences Proceedings Book

92

Aydın ve

Çiftçi

2018

(14)

Tanımlayıcı

ve Kesitsel

Anket Türkiye Hastane 279 - Çalışmaya katılan annelerin

%54,5’inin bebekleri ağlarken

onları sakinleştirmek için

sallama yöntemini tercih ettiği

belirlenmiştir.

- Annelerin %82,1’inin SBS’yi

daha önce hiç duymadığı

saptanmıştır.

- Annelerin erkek bebekleri daha

fazla sarstığı tespit edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç

Tablo 1.’de belirtildiği üzere Sarsılmış Bebek Sendromu ile ilgili yapılan çalışmalar kısıtlıdır. Temel

olarak ailelerin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik uygulanan çalışmalar ve retrospektif araştırmalar

bulunmaktadır. Başta ebeler olmak üzere sağlık profesyonellerinin konu üzerinde farkındalıkları ile

ilgili yapılan çalışma sayısı da yetersizdir ve güncel değildir. Ailelerle ilgili yapılan çalışmalarda da

ailelerin bilgi düzeyinin düşük olduğu, SBS kavramını bilmedikleri, sarsmanın bebekte oluşturabileceği

morbidite ve mortalite riskinin farkında olmadıkları belirlenmiştir. Özellikle bebekler ağladığında veya

uyumadıklarında ailelerin bebekleri sarsmak suretiyle susturmaya ya da uyutmaya çalıştığı saptanmıştır.

SBS gün geçtikçe önemli bir çocuk ve toplum sağlığı problemi haline gelmektedir. Sarsılmış

bebek sendromunda koruma ve önlemede en önemli yöntem farkındalığı arttırmak yani eğitimdir.

Ebelerin bilgi düzeylerinin arttırılmasına yönelik gerekli eğitim programları yapıldığı takdirde aileyi

ve toplumu bilgilendirme oranları da artacaktır. Ebenin; bakım verdiği bebeği veya çocuğu SBS

açısından değerlendirmesi, tespit etmesi, müdahale etmesi, gerekli yerlere sevk etmesi gerekmektedir.

Gerekirse ev ziyaretleri de yapmalıdır. Takip sırasında, çocuk için uygun olmayan bir eve, ebeveynin

güvensiz davranışlarına, aşırı ağlamaya, ağlamaya karşı düşük toleransa, yetersiz kiloya karşı hassasiyet

göstermesi önemlidir.

 Ebeler, aileyi doğum öncesi dönemde ebeveynliğin görevleri hakkında bilgilendirmelidir.

 Ebeler, doğum sonu dönemde aileyi ebeveynlik rolleri hakkında desteklemelidir.

 Süreçte sinirlilik, baş edememe, stres, kaygı yaşanabilir. Bu olumsuz duyguları ifade etmeleri

sağlanmalıdır.

 İyi niyetli olsa dahi bebeği sallayarak sakinleştirmenin veya uyutmanın bebeğe fiziksel ya da

mental olarak zarar verebileceği anlatılmalıdır.

Sonuç olarak SBS bebekler için morbidite ve mortalite riskini yaratmakta ayrıca bir çocuk istismarı

yöntemi olarak kabul edilmektedir. Açıkça ifade edilemeyen ve fazlasıyla bilgi eksikliği bulunan bu

konu hakkında ebelerin aileleri bilgilendirmesi önemlidir. Gerekli durumlarda ebeveynler profesyonel

desteğe yönlendirmeli, yardım almaları sağlanmalıdır.

Kaynakça

Cala Cala, L. F., Kelly, C. L., Ramos, E., VanVleet, M., & High, P. (2020). Which Mothers Know That All Babies

Cry? A Randomized Controlled Trial of a Child Abuse Prevention Program for Low-Income New Mothers.

Clinical pediatrics, 59(9-10), 865–873. https://doi.org/10.1177/0009922820922532

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Preventing Abusive Head Trauma. https://www.cdc.

gov/violenceprevention/childabuseandneglect/Abusive-Head-Trauma.html

12th International İstanbul Scientific Research Congress

on Health Sciences Proceedings Book

93

Brennan LK, Rubin D, Christian CW, et al. Neck injuries in young pediatric homicide victims. J Neurosurg Pediatr

2009; 3: 232-39.

Simonnet H, Vannier AL, Yuan W, et. al. Parents’ behavior in response to infant crying: abusive head trauma education.

Child Abuse & Neglect 2014; 38: 1914–1922.

American Academy of Pediatrics (AAP). Committee on Child Abuse and Neglect. Shaken baby syndrome: rotational

cranial injuries-technical report. Pediatrics 2001; 108: 206-10

Cansever Z, Taşar MA, Şahin F, Camurdan AD, Beyazova U. Ailelerin sarsılmış bebek sendromu konusundaki

bilgi ve tutumları. Gazi Medical Journal 2012; 23: 39-45.

Fanconi M, Lips U. Shaken baby syndrome in Switzerland: results of a prospective follow-up study, 2002-2007.

European J Pediatr 2010; 169: 1023-28.

Şahin F, Taşar, MA. Sarsılmış bebek sendromu ve önleme programları. Türk Pediatrik Arşivi 2012; 47: 152-58

Meral G. , Çelik Y. , Tunaligil V. , Yaşar R. , Kılınç T. , Güngör E. , Tahiroğlu S. , Yapaner E. , Zengin K. , Kaymaz

H. Ailelerin Sarsılmış Bebek Sendromu Hakkında Bilgi Düzeyi. Anatolian Clinic the Journal of Medical

Sciences. 2018; 23(3): 163-172.

Çataloluk, A. & Alparslan, Ö. (2021). ANNELERİN SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU HAKKINDA BİLGİ

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 119-127 . Retrieved from

https://dergipark.org.tr/en/pub/esbder/issue/64736/900290

Conrad, A., Butcher, B., Oral, R. et al. Trends in shaken baby syndrome diagnosis codes among young children

hospitalized for abuse. Inj. Epidemiol. 8, 46 (2021). https://doi.org/10.1186/s40621-021-00334-w

Antonietti, J., Resseguier, N., Dubus, J. C., Scavarda, D., Girard, N., Chabrol, B., & Bosdure, E. (2019). The medical

and social outcome in 2016 of infants who were victims of shaken baby syndrome between 2005 and

2013. Archives de pediatrie : organe officiel de la Societe francaise de pediatrie, 26(1), 21–29. https://doi.

org/10.1016/j.arcped.2018.10.002

Kaya, A., Çelik, D., & Efe, E. (2022). The effect of a shaken baby syndrome prevention program on Turkish mothers’

awareness and knowledge: A randomized controlled study. Journal for specialists in pediatric nursing

: JSPN, 27(2), e12369. https://doi.org/10.1111/jspn.12369

Aydın D, Karaca-Çiftçi E. Annelerin Sarsılmış Bebek Sendromu ve Aşırı Ağlama Hakkında Bilgi ve Tutumları.

G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN 2018;4(3):172-8.