Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) Temelli Yaklaşımların Postpartum Depresyon Üzerindeki Etkinliği


Creative Commons License

Meşedüzü M., Kartal Y. A., Çinar Ş., Bulut A.

12. ULUSLARARASI İSTANBUL BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRELERİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 January 2023, pp.130-135

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.130-135
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

BİLİNÇLİ FARKINDALIK (MİNDFULNESS) TEMELLİ

YAKLAŞIMLARIN POSTPARTUM DEPRESYON

ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ

Merve Meşedüzü1 Yasemin Aydın Kartal2 Şerife Çınar3 Aleyna Bulut4

1Öğr. Gör., Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, ORCID NO:0000-0001-9991-626X

2Doç. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, ORCID NO: 0000-0001-7464-945X

3Arş. Gör., İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, ORCID NO: 0000-0002-0855-0133

4Arş. Gör., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, ORCID NO: 0000-0002-2373-4133

ÖZET

Bu araştırmanın amacı pospartum ruh sağlığınının desteklenmesi, postpartum depresyonun (PPD)

önlenmesi ve semptomlarının azaltılması amacıyla uygulanan bilinçli farkındalık temelli yaklaşımların

etkisini incelemektir. “Postpartum, postpartum depresyon, bilinçli farkındalık”, “postpartum, postpartum

depression, mindfulness” anahtar kelimeleri ile Science Direct, Google Scholar, Cochrane, Medline,

Pubmed veri tabanları taranarak erişim sağlanan makaleler değerlendirilmiştir. Araştırmanın kapsamını

2012-2022 yılları arasında yayımlanan 4 çalışma oluşturmuştur. Çalışma bulgularına göre postpartum

depresyon kadınların % 10-15’inde görülmektedir. Ülkemizde doğum sonrası birinci hafta ile 18. ay

arasında yapılan çalışmalarda PPD prevalansı %12,5 ile %42,7 arasında değiştiği bildirilmektedir. PPD

risk faktörleri incelendiğinde sosyo-ekonomik durum, kültürel gelenekler, inanışlar ve ritüeller, uyku

kalitesi, sosyal destek, maritüel sorunlar, yenidoğan cinsiyeti, kişisel faktörler ve daha önceden PPD

geçirmiş olmak gibi değişkenlerin yer aldığı görülmektedir. Mevcut deneysel kanıtlar bilinçli farkındalık

temelli girişimlerin psikolojik iyiliği artırdığı, anksiyete ve perinatal depresyonu hafiflettiği, psikolojik

rahatsızlıkları azalttığı ve tekrar ortaya çıkmasını önlediğiNİ göstermektedir. Yapılan araştırma

sonuçlarına göre orta ila orta derecede şiddetli depresif semptomları olan doğum sonrası kadınlar için

bilinçli farkındalık müdahalesinin uygulanabilir ve etkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, gebe kadınlara

uygulanan 8 haftalık bilinçli farkındalık temelli programların gebelerdeki anksiyete ve depresif belirtiler

ile postpartum depresyon düzeyini azalttığı görülmüştür. Yüksek riskli gebe kadınlarda da web tabanlı,

doğum öncesi bilinçli farkındalık temelli yaklaşımların postpartum depresyon (PPD) gelişimini önleme

ve anne-bebeğin iyiliğini artırmada etkili olduğu bildirilmiştir. Bu konudaki sınırlı çalışmalar nedeniyle,

postpartum dönemde kadınlara uygun olan bilinçli farkındalık temelli müdahale türlerini değerlendirmek

için büyük örneklemli randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: postpartum, postpartum depresyon, bilinçli farkındalık

SUMMARY

The aim of this study is to examine the effect of mindfulness-based approaches applied to support

postpartum mental health, prevent postpartum depression (PPD) and reduce its symptoms. The articles

12th International İstanbul Scientific Research Congress

on Health Sciences Proceedings Book

131

accessed by searching Science Direct, Google Scholar, Cochrane, Medline, Pubmed databases with

the keywords “Postpartum, postpartum depression, mindfulness”, “postpartum, postpartum depression,

mindfulness” were evaluated. The scope of the research consisted of 4 studies published between 2012-

2022. According to the findings of the study, postpartum depression is seen in 10-15% of women. It is

reported that the prevalence of PPD varies between 12.5% and 42.7% in studies conducted between

the first week and the 18th month after birth in our country. When PPD risk factors are examined, it is

seen that variables such as socio-economic status, cultural traditions, beliefs and rituals, sleep quality,

social support, marital problems, newborn gender, personal factors and having had PPD before. Existing

empirical evidence shows that mindfulness-based interventions increase psychological well-being,

alleviate anxiety and perinatal depression, reduce psychological disorders, and prevent their reoccurrence.

According to the results of the research, it has been reported that mindfulness intervention is applicable

and effective for postpartum women with moderate to moderately severe depressive symptoms. In

addition, it has been observed that 8-week mindfulness-based programs applied to pregnant women

reduce the level of anxiety and depressive symptoms and postpartum depression in pregnant women.

It has been reported that web-based, prenatal mindfulness-based approaches are effective in preventing

the development of postpartum depression (PPD) and increasing the well-being of mother and baby in

high-risk pregnant women. Due to the limited studies on this subject, randomized controlled studies

with large samples are needed to evaluate the types of mindfulness-based interventions suitable for

women in the postpartum period.

Keywords: postpartum, postpartum depression, mindfulness

BİLİNÇLİ FARKINDALIK (MİNDFULNESS) TEMELLİ YAKLAŞIMLARIN

POSTPARTUM DEPRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ

Kadın hayatında psikolojik, biyolojik ve ekonomik anlamda önemli değişikliklere sebep olan doğum,

gelişimsel kriz olarak adlandırılmakta ve stres ile birleştiğinde psikolojik değişikliklere sebep olduğu

bilinmektedir (1,2,3). Perinatal dönemde fetüsün gelişimine bağlı olarak hormonal değişiklikler de

bu duruma etki etmektedir (4). Ayrıca kadının çocukluk döneminde ailesinin tutumlarına bağlı olarak

yaşadığı duygu durumları, travmalar ve genetik faktörlerinde etkili olduğu bildirilmektedir. Kadınların

büyük çoğunluğunun doğum öncesi ve sonrası dönemde bu duruma uyum sağladığı ancak bazı kadınlarda

hafif, orta ve şiddetli düzeylerde depresif sıkıntılar görüldüğü bilinmektedir (5).

Postpartum depresyon (PPD), genel olarak perinatal dönemde oluşan, kadınların yaklaşık %10 ila

%15’ini etkileyen bir majör depresyon çeşididir (6). Gelişmiş ülkelerde doğum sonrası PPD obstetrik

olmayan hastalıkların önde gelen nedenleri arasında olup, hastaneye yatış gerektiren bir durum olması

nedeniyle anne ve yenidoğan için önemli bir risk oluşturmaktadır (7,8). Semptomlarını gebelik

sırasında veya doğumdan sonraki ilk 4 hafta içinde gösterdiği ve postpartum 12. aya kadar devam ettiği

bilinmektedir (9). Postpartum depresyon; yaşamdan keyif almada isteksizlik, ağlama krizleri, uyku

bozukluğu, isteksiz kilo kaybı, enerji kaybı, gerginlik, yetersizlik hissi, suçluluk hissi, konsantrasyon

kaybı ve ölüm düşünceleri ile tanımlamıştır. Postpartum depresyonun belirtilerinde uyku düzeninde

bozukluklar, isteğe bağlı olmayan kilo kaybı, dikkat dağınıklığı, ölüm düşünceleri, yaşamdan keyif

alamama, suçluluk ve yetersizlik hisleri görülebildiği gibi bazen de mizaç bozukluğu olarak da tarif

edilmektedir (10). Postpartum risk faktörleri arasında depresyon öyküsü, ileri anne yaşı, erken doğum,

gebelik diyabeti, gebelik sırasında depresyon veya anksiyete belirtileri, stresli yaşam olayları, marital

problemler, yetersiz sosyal destek, düşük sosyoekonomik durum, düşük benlik saygısı, zor bebek mizacı,

planlanmamış veya istenmeyen gebelik gibi faktörler yer almaktadır (11). Postpartum depresyonun

tedavisinde genel olarak bilişsel-davranışçı terapi, kişilerarası psikoterapi gibi terapi yöntemleri ve buna

eşlik eden medikal tedavi yer almaktadır (12). Son zamanlarda ise PPD’nin önlenmesine ve erken tespit

edilmesine yönelik psikososyal ve psikoeğitsel müdahaleler yer aldığı ve bilişsel davranışçı terapiler

içeren farkındalığı arttırmaya yönelik farkındalık müdahaleleri (Mindfullness interventions) uygulandığı

bilinmektedir (13).

12th International İstanbul Scientific Research Congress

on Health Sciences Proceedings Book

132

Farkındalık temelli bilişsel müdahleler üzerine yapılan çalışmaların son zamanlarda giderek arttığı

görülmektedir (14,15). Farkındalık temelli yapılan çalışmaların, farklı popülasyonlar arasında, klinik

bozuklukları ve semptomları; anksiyete (16), depresyonun nüksetme riski (17), mevcut depresif

semptomlar ve stres (18), yaşam kalitesi (19) ve psikolojik veya duygusal çok çeşitli durumları iyileştirdiği

bildirilmektedir. Farkındalık müdahaleleri içeren araştırma sonuçları, bu yöntemlerin depresyon belirtileri

ve duygu durum bozuklukları üzerinde yararlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu durum PPD

için gebe eğitimlerinde verilecek farkındalık eğitimleri ile PPD riski altında olan kadınların farkındalık

kazanmasını, erken tanı sağlanmasını, damgalamaya neden olmadan tedaviye erişimi kolaylaştırdığını,

daha az ilaçla anne bebek etkileşimi ve emzirmenin sürdürülmesinin sağlanabileceğini göstermektedir

(20,21). Farkındalık temelli müdahalelerin etkililiğinin altında yatan, bilişler, duygular ve duyumlar gibi

içsel deneyimleri keşfetme, duygu düzenleme, karar verme, kendi kendini yönetme ve gevşeme gibi

çeşitli potansiyel mekanizmalar yer almaktadır (22,23).

Bu konuda son yıllarda yapılan çalışmaları incelemek amacıyla “Postpartum, postpartum depresyon,

bilinçli farkındalık”, “postpartum, postpartum depression, mindfulness” anahtar kelimeleri ile Science

Direct, Google Scholar, Cochrane, Medline, Pubmed veri tabanları taranarak erişim sağlanan makaleler

araştırılmıştır. Çalışmanın kapsamını 2012-2022 yılları arasında yayımlanan araştırmalar oluşturmuştur.

Tablo 1: Çalışmada İncelenen Araştırmaların Özellikleri

Yazarlar,

yıl

Çalışma

deseni

Müdahele Ülke Çalışma

alanı

Örneklem

hacmi

Temel bulgular

Lu Guo, ve

ark. (24)

2019

Randomize

kontrollü

çalışma

İnternet

tabanlı

farkındalık

eğitimi

Çin Hastane 140 Kontrol

140

Müdahele

-Kadının iyilik halinde

ve doğumdan 3 ay ve 1

yıl sonra psikopatoloji

durumunda iyileşme

sağladığı,

-Anne ebeveynlik stresinde

iyileşme sağladığı,

-Doğum sonrası 3.ayda

dikkat, şefkat, sorumluluk,

olumsuzluk ve düşmanlık

duygularında iyileşme

sağladığı,

-Sıcaklık, dikkat,

ve sevgi durumlarının

doğumdan sonraki 1

yılda daha da geliştiği

bulunmuştur.

Rui Mei ve

ark. (25)

2022

Yarı

deneysel

Farkındalık

temelli

eğitim

Çin Hastane 30 kontrol

30müdahele

Farkındalık puanlarının

yükseldiği, dayanıklılık

durumlarının arttığı,

depresyon ve şizofreni

puanlarının düştüğü,

Olumsuz duygularının

azaldığı bulunmuştur.

12th International İstanbul Scientific Research Congress

on Health Sciences Proceedings Book

133

Lianne P.

Hulsbosc

ve ark. (26)

2022

Prospektif

kohort

Bütüncül

yaklaşımlı

farkındalık

temelli

müdahele

Hollanda Hastane 713 Gebelik sırasında erken

depresyon tanısı,

daha az sigara kullanımı,

daha az planlanmamış

gebelik, daha az preterm

olgusu ve gebelik

komplikasyonları

gözlemlenmiştir.

Duncan

Ve ark.

(27)

2017

Randomize

kontrollü

çalışma

Farkındalık

temelli

doğuma

hazırlık

kursu

Amerika Hastane 30 kontrol

30müdahele

Kadınların doğumla

ilgili değerlendirmelerini

ve psikolojik işleyişini

iyileştirdiği, daha fazla

doğum öz yeterliliği

ve dikkatli vücut

farkındalığına sahip

oldukları,

daha az depresyon

belirtileri gösterdikleri,

doğum sonrası ve doğumda

daha düşük analjezi

kullanım oranı sağladığı

bulunmuştur.

Tartışma ve Sonuç

Tablo 1.’de yer alan araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, gebelik döneminde verilen farkındalık

temelli eğitimlerin, postpartum dönemde psikopatoloji durumunda iyileşme sağladığı, ebeveynlik stres

durumunu azalttığı, doğum sonrası dikkat, şefkat, sorumluluk duygularını artırırken, olumsuzluk ve

düşmanlık duygularını azalttığı görülmektedir. Edinburg Postpartum Depresyon Ölçeği kullanılarak

yapılan araştırmalar ile farkındalık puanlarının anlamlı olarak yükseldiği, dayanıklılık durumlarının

arttığı, depresyon ve şizofreni puanlarının düştüğü, olumsuz duygularının azaldığı, gebelik

sırasında depresyonun erken tanısının sağlandığı, gebelik ve lohusalık komplikasyonlarının azaldığı

bildirilmektedir. Postpartum dönemde daha az depresyon belirtileri gösterdikleri, dayanıklılık ile

birlikte doğum sonrası ve doğumda daha düşük analjezi kullanım oranı sağladığı bulunmuştur. Ayrıca

farkındalık temelli eğitimleri alan gebelerin doğum öz yeterliliği ve dikkatli vücut farkındalığına sahip

oldukları da bildirilmektedir.

Sonuç olarak, depresyonun postpartum dönemde anne-bebek sağlığını olumsuz yönde etkilediği

bilinmektedir (28). Doğum öncesi depresyonun genellikle teşhis edilemediği, postpartum dönemde

fark edildiği, psikoterapi ve antidepresan ilaç tedavisi gerektirmesi ve anne bebek etkileşimini olumsuz

etkilemesi sebebiyle (29), perinatal dönemde gebeler üzerinde yapılan farkındalık temelli çalışmalar,

depresyon semptomlarında azalma, anksiyete, gebelikle ilişkili stres ve artan doğum öz yeterliliği dahil

olmak üzere genel olarak olumlu etkiler gösterdiği için tavsiye edilmektedir (30,31). Farkındalık temelli

yaklaşımlar ile insanlar üzerindeki damgalanma hissinin azaldığı, perinatal dönemde depresyon belirtileri

gösteren kadınların yardım alma konusunda rahatlamasını sağladığı da bildirilmektedir (32,33,34).

12th International İstanbul Scientific Research Congress

on Health Sciences Proceedings Book

134

Bu konudaki sınırlı çalışmalar nedeniyle, postpartum dönemde kadınlara uygun olan bilinçli

farkındalık temelli müdahale türlerini değerlendirmek için büyük örneklemli randomize kontrollü

çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Bu nedenle, kadınların PPD belirtileri açısından farkındalıklı olması, erken teşhisin sağlanması ve

müdahele için ebelerin önlem alması, farkındalık temelli eğitimlerin prenatal gebe eğitimlerine dahil

edilmesi, ebeler tarafından gebelere grup eğitimleri yapılmasının sağlanması, damgalamayı önlemesi ve

tedaviye uyum sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

1.APA, A. P. A. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Retrieved from.

2.Poreddi, V., Thomas, B., Paulose, B., Jose, B., Daniel, B. M., Somagattu, S. N. R., & B, V. K. (2020). Knowledge

and attitudes of family members towards postpartum depression. Arch Psychiatr Nurs, 34(6), 492–496.

https://doi.org/10.1016/j.

3.Sertbaş, G.(1998). Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk- sürekli kaygı düzeylerinin

incelenmesi. Türk Hemşireler Dergisi 48(6):16-19

4.Özkan, S. (1993). Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi. ROCHE Müstahzarları Sanayi A.Ş, İstanbul,

203- 207. Paykel, E.S., Emms, E.M., Fletcher, J. ve ark. (1980) Life events and social support in

puerperal depression. Br J Psychiatry,136:339-346.

5.Stein, A., Cooper, P.J., Campbell, E.A. ve ark. (1989). Social adversityand perinatal complications: their relation

to postnataldepression. BMJ, 298:1073-1074.

6. O’Hara MW. (2009). Postpartum depression: what we know. J Clin Psychol 65:1258–69.

7. O’Connor E, Senger CA, Henninger ML, et al. (2019). Interventions to prevent perinatal depression. JAMA

321(6):588.

8. Curry SJ, Krist AH, Owens DK, et al. (2019). Interventions to prevent perinatal depression. JAMA 321(6):580.

9. American Psychiatric Association (2019). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th edition.

Arlington (VA): American Psychiatric Association.

10. Epperson, C.N. (1999). Postpartum major depression: Detection and treatment. Am Fam Physician ,59: 2247-

2257.

11. Emily B. Kroska, PhDa, Zachary N. Stowe, (2020). Postpartum Depression Identification and Treatment in the

Clinic Setting. Obstet Gynecol Clin N Am 47 409–419. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2020.05.001 obgyn.

theclinics.com

12. Pearlstein T, Howard M, Salisbury A, Zlotnick C. (2009). Postpartum depression. Am J Obstet Gynecol.

200(4):357–64.

13. Topkara ve Özerdoğan (2022). Postpartum Depresyonun Önlenmesi KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Dergisi Cilt 3, Sayı 3, 44-56

14. Creswell JD. (2017).Mindfulness Interventions. Annu Rev Psychol.68:491–516. DOI: 10.1146/ annurev-psych-

042716-051139 [PubMed: 27687118]

15. Hofmann SG, Asmundson GJG. (2008).Acceptance and mindfulness-based therapy: New wave or old hat?

Clin Psychol Rev.28(1):1–16. DOI: 10.1016/j.cpr.2007.09.003 [PubMed: 17904260]

16. Hofmann SG, Sawyer AT, Witt AA, Oh D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and

depression: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 78(2): 169–183. DOI:

10.1037/a0018555 [PubMed: 20350028]

18. Strauss C, Cavanagh K, Oliver A, Pettman D, Laks J. (2014). Mindfulness-based interventions for people

diagnosed with a current episode of an anxiety or depressive disorder: A meta-analysis of randomised controlled

trials. PLoS ONE.9(4):e96110.doi: 10.1371/journal.pone.0096110 [PubMed: 24763812]

12th International İstanbul Scientific Research Congress

on Health Sciences Proceedings Book

135

17. Kuyken W, Byford S, Taylor RS, et al. (2008). Mindfulness-based cognitive therapy to prevent relapse in recurrent

depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 76(6):966–978. DOI: 10.1037/a0013786

[PubMed: 19045965]

19. Godfrin KA, van Heeringen C. (2010). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on recurrence of

depressive episodes, mental health and quality of life: A randomized controlled study. Behav Res Ther.

2010; 48(8):738–746. DOI: 10.1016/j.brat.2010.04.006

20. Hofmann SG, Sawyer AT, Witt AA, Oh D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and

depression: a meta-analytic review. J Consult Clin Psychol. 2010;78(2):169–83.

21. Khoury B, Lecomte T, Fortin G, Masse M, Therien P, Bouchard V, Chapleau M-A, Paquin K, Hofmann SG.

(2013). Mindfulness-based therapy: a comprehensive meta-analysis. Clin Psychol Rev. 33(6):763–71.

22. Kahverengi KW, Ryan RM, Creswell JD.(2017). Awareness: Theoretical Basis and Evidence of Its Beneficial

Effects. Psychological Inquiry.18 (4):211–237. doi: 10.1080/10478400701598298.

23. Baer RA. (2006). Mindfulness Education as a Clinical Intervention: A Conceptual and Empirical Review. Clinical

Psychology: Science and Practice. 10 (2):125–143. doi: 10.1093/clipsy.bpg015.

24.Guo et all,. (2019). Preventing Postpartum Depression With Mindful Self-Compassion Interventio A Randomized

Control Study. The Journal of Nervous and Mental Disease Volume 00, Number 00. DOI: 10.1097/

NMD.0000000000001096

25.Rui Mei et all,. (2022). Mindfulness-Based Interventions for the Occurrence of Postpartum Depression in

Elderly Primiparas. Hindaw Contrast Media & Molecular Imaging Volume 2022, Article ID 4202676, 8

pageshttps://doi.org/10.1155/2022/4202676

26.L.P. Hulsbosch et all. (2023). Trait mindfulness facets as a protective factor for the development of postpartum

depressive symptoms. Journal of postpartum depressive. Journal of Psychiatric Research 157 (2023)

264–7070. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.12.007

27.Duncan et al. (2017). Benefits of preparing for childbirth with mindfulness training: a randomized controlled

trial with active comparison. BMC Pregnancy and Childbirth (2017) 17:140. DOI 10.1186/s12884-017-

1319-3

28. Ferber SG, Granot M, Zimmer EZ. (2005). Catastrophizing labor pain compromises later maternity adjustments.

Am J Obstet Gynecol.192(3):826–31.

29. Pearlstein T, Howard M, Salisbury A, Zlotnick C.(2009). Postpartum depression. Am J Obstet Gynecol.

200(4):357–64.

30. Khoury B, Lecomte T, Fortin G, Masse M, Therien P, Bouchard V, Chapleau M, Paquin K, Hofmann SG.(2013).

Mindfulness-based therapy: a comprehensive meta-analysis. Clin Psychol Rev; (6):763–71. doi: 10.1016/j.

cpr.2013.05.005.

31. Byrne J, Hauck Y, Fisher C, Bayes S, Schutze R. (2013). The Effectiveness of Awareness-Based Birth Education

Pilot Study on Maternal Self-Efficacy and Fear of Birth. Journal of Midwifery and Women’s Health.

(2):192–7. doi: 10.1111/jmwh.12075

32. Duncan LG, Cohn MA, Chao MT, Cook JG, Riccobono J, Bardacke N. (2017). Benefits of preparing for

birth with mindfulness training: an active comparative randomized controlled trial. BMC Pregnancy Birth.

17(1):140.Erişim: https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-017-1319-

3 (20.01.2023)

33. Maloni JA, Przeworski A, Damato EG. (2013). Web intake and internet use and preferences reported by women

with postpartum depression after pregnancy complications. Chief Psychiatric Nurses. 27 (2):90–5. doi:

10.1016/j.apnu.2012.12.001.

34. Moore D, Ayers S, Drey N. (2016). Thematic Analysis of Stigma and Disclosure for Perinatal Depression in

an Online Forum. JMIR Mental Health. 3(2):e18. doi: 10.2196/mental.5611. http://mental.jmir.org/2016/2/

e18/