Gangliyon Kisti Nedenli Supraskapular Sinir Sıkışması: Üç Olgudaki Tedavi Sonuçları ve Literatür Değerlendirmesi


Creative Commons License

Taşdemir Z., Bulut G., Eceviz E., Elmalı N.

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, vol.23, no.2, pp.102-107, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Pressure by a ganglion cyst in the posterior glenohumeral joint on the suprascapular nerve is a rare cause of shoulder pain. In this paper, we aimed to discuss in light of the literature the applicability of various treatment modalities for ganglion cysts compressing the suprascapular nerve. In magnetic resonance (MR) imaging, we observed cystic structures compatible with a ganglion cyst behind the right glenohumeral joint in three patients who had been complaining of shoulder pain with no history of trauma. Conservative and surgical methods have been suggested in the literature to treat ganglion cysts that cause pain and weakness in the glenohumeral joint. It has been observed that arthroscopic repair or removal of the cause of the cyst is successful in decompressing the suprascapular nerve in patients unresponsive to medical treatment. Arthroscopic technique is more advantageous than open surgery, providing less morbidity, faster restoration of functionality, and easier detection and treatment of intraarticular pathologies. Keywords: Nervus suprascapularis, Ganglion cyst, Glenohumeral joint

Posteriyor glenohumeral eklemdeki gangliyon kistinin supraskapular sinire basısı nadiren karşılaşılan bir omuz ağrısı nedenidir. Bu çalışmada supraskapular sinir sıkışmasına neden olan gangliyon kistlerine yönelik farklı tedavi yöntemlerinin uygulanabilirliğini ilgili literatür ışığında tartışmayı amaçladık. Manyetik rezonans (MR) görüntülemede travma öyküsü olmayan ve omuz ağrısından yakınan üç hastada sağ glenohumeral eklem arkasında gangliyon kisti görünümü ile uyumlu kistik yapı gözlemledik. Glenohumeral eklemde ağrı ve güçsüzlüğe neden olan gangliyon kistleri için literatürde konservatif ve cerrahi tedavi yöntemleri önerilmiştir. Medikal tedaviye yanıtsız hastalarda supraskapular sinirin dekompresyonu için kist nedeninin artroskopik tamirinin veya ortadan kaldırılmasının başarılı sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Artroskopik teknik daha az morbidite görülmesi, fonksiyonların daha hızlı düzelmesi, eklem içi patolojilerin daha kolay tespit ve tedavi edilebilmesi nedeniyle açık cerrahiye göre daha avantajlıdır. Anahtar Sözcükler: Nervus suprascapularis, Ganglion kisti, Glenohumeral eklem