Investıgatıon Of Problems That Can Be Seen In Pregnancy In Dıfferent Trımesters


Yıldırım S., Dursun Atılgan E., Dicle Çelik H.

1. Kadınlarda Sağlık ve Fizyoterapi Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 04 December 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

OBJECTIVE: In our study, it is aimed to examine the incidence of problems such as low back pain, urinary incontinence, constipation and cystitis that can be seen during pregnancy in different trimesters.

METHODS: Revised Oswestry Scale for low back pain, Constipation Severity Scale for constipation, Incontinence Severity Scale for urinary incontinence, and Interstitial Cystitis Symptom Index for cystitis were used in the evaluation of pregnant women.

RESULTS: Low back pain; while it is severe in 13.3% of the pregnants in the 1st trimester, it is severe in 7.3% of the pregnants in the 2nd trimester and severe in 16.9% of the pregnants in the 3rd trimester. Constipation; it is seen in 86.7% of the pregnants in the 1st trimester, 87.8% of the pregnants in the 2nd trimester and 86.4% of the pregnants in the 3rd trimester. Urinary incontinence; it is seen in 13.3% of the pregnants in the 1st trimester, 56.1% of the pregnants in the 2nd trimester and 45.8% of the pregnants in the 3rd trimester. Cystitis; it is seen in 46.7% of the pregnants in the 1st trimester, 43.9% of the pregnants in the 2nd trimester and 57.6% of the pregnants in the 3rd trimester. However, there was no statistically significant difference between trimesters (p>0.05).

CONCLUSION: Low back pain, urinary incontinence, constipation and cystitis problems are seen in all trimesters of pregnancy, and it has been found that the frequency of complaints increases as the week of pregnancy progresses. 

 

AMAÇ: Çalışmamızda, gebelikte görülebilen bel ağrısı, üriner inkontinans, konstipasyon ve sistit gibi problemlerin farklı trimesterlerdeki görülme sıklığının incelenmesi amaçlanmaktadır.

YÖNTEM: Gebelerin değerlendirilmesinde, bel ağrısı için Revize Oswestry Skalası, konstipasyon için Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği, üriner inkontinans için İnkontinans Şiddet Ölçeği ve sistit için İnterstisyel Sistit Semptom İndeksi kullanıldı. 

BULGULAR: Bel ağrısı; 1. trimesterdeki gebelerin %13,3’ünde şiddetli iken, 2. trimesterdeki gebelerin %7,3’ünde şiddetli olup 3. trimesterdaki gebelerin %16,9’unda şiddetlidir. Konstipasyon; 1. trimesterdeki gebelerin %86,7’sinde, 2. trimesterdeki gebelerin %87,8’inde ve 3.trimesterdeki gebelerin %86,4’ünde görülmektedir.  Üriner inkontinans; 1. trimesterdeki gebelerin %13,3’ünde, 2. trimesterdeki gebelerin %56,1’inde ve 3.trimesterdeki gebelerin %45,8’inde görülmektedir.  Sistit; 1. trimesterdeki gebelerin %46,7’sinde, 2. trimesterdeki gebelerin %43,9’unda ve 3.trimesterdeki gebelerin %57,6’sında görülmektedir. Fakat trimesterler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

SONUÇ: Gebeliğin tüm trimesterlerinde bel ağrısı, üriner inkontinans, konstipasyon ve sistit problemleri görülmekte olup, gebeliğin haftası ilerledikçe şikayetlerin görülme sıklığında artış olduğu bulunmuştur.