Kalp naklinde koşuyolu deneyimi


Balkanay M., Rabuş M. B., Selçuk E., Fedakar A., Yanartaş M., Oğuş H., ...More

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, pp.100

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.100
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No

Abstract

Giriş ve Amaç: Kalp nakli son dönem kalp yetmezliği tedavisinde altın standart tedavidir. Ülkemizde ilk uzun takipli ortotopik kalp nakli 7 Eylül 1989’da gerçekleştirilmiştir. Eylül 1989- Aralık 2013 tarihleri arasında hastanemizde 122 kalp nakli geçekleştirilmiştir. Yöntem: Toplam 122 olgudan 1’ine (%0,8) heterotopik, 28’ine (%23) biatriyal ortotopik, 93’üne (%76,2) bikaval ortotopik teknik uygulanmıştır. Olguların 98’i (%80,3) erkek, 24’ü (%19,7) kadındı. Bulgular: Hastaların etyolojik dağılımına bakıldığında dilate kardiyomiyopati 21 (%17,2); hipertrofik kardiyomiyopati 6 (%4,9) hastada; peripartum kardiyomiyopati 6 (%4,9); restrikif kardiyomiyopati 5 (%4,1); valvuler kardiyomiyopati 11 (%9); miyokardit 3 (%2,5); konjenital anomali nedenli kardiyomiyopati 1 (%0,8) hastada, diğer non-iskemik kardiyomiyopatiler ise 69 (%56,6) hastada mevcuttu. Yaş ortalaması 33,4 olarak saptandı. Efor kapasitelerine göre 59 (%48,4) hasta NYHA evre 3; 63 (%51) hasta NYHA evre 4 idi. Hastaları seçilen immunsupresif tedavi protokolleri şu şekildeydi: Siklosporin-Azotiopurin-Metilprednizolon protokolü toplam 53(%43,4) hastada;Siklosporin-Everolimus-Metilprednizolon protoklü 6 (%4,9) hastada; Siklosporin-Mikofenolat Mofetil-Metilprednizolon protokolü 20 (%16,4) hastada; Takrolimus-Mikofenolat Mofetil-Metilprednizolon protokolü ise toplam 43 (%35,3) hastada uygulanmıştır. Tartışma ve Sonuç: 2009 yılı ve sonrası kalp nakli yapılan 60 hastanın 5 yıllık sağ kalımı %72 olarak saptanmıştır. Kalp nakli konusunda artan klinik tecrübe,immunsupresyon protokollerindeki yenilikler, destek modalitelerindeki ilerlemeler sonucu sağkalım oranlarının giderek arttığı görülmüştür.