Evaluation of the Awareness of Patients Who Apply to Physical Medicine and Rehabilitation Outpatient Clinic with Pain About Traditional and Complementary Medical Practices: Descriptive and Cross-sectional Research


Aydil S., Arifoğlu Karaman Ç., Küçükakkaş O.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, vol.4, no.2, pp.227-237, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Objective: Traditional and complementary medicine (TCM) practices are used in the world both as primary treatment, as a reflection of cultural and historical effects, and as a complement to modern medical treatments. Chronic musculoskeletal diseases and pain have an important place among reasons for applying to TCM. The aim of this study was to evaluate awareness of patients who applied to İstanbul Metin Sabanci Baltalimani Bone Diseases Education and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Outpatient Clinics with pain about TCM. Material and Methods: In this descriptive study, data were obtained through a questionnaire filled with face-toface interview technique. Results: 73.3% of 318 patients have knowledge about TCM, 32.1% reported TCM use before. Patients were most familiar with cupping, massage and leech, respectively, and they mostly had these treatments. 43.7% of patients used herbal treatments/food supplements. Most of the patients applied for TCM due to chronic pain, most commonly back pain. Patients are mostly informed about TCM through mass media and the internet. 49.4% of patients stated that they could not get enough information about TCM from healthcare professionals. Conclusion: It was observed that applying to TCM is closely related to having knowledge on this subject. Patients' interest in TCM is increasing due to psychosocial burden of chronic diseases and insufficient response from modern medical treatments. Recently, the increase in ways of accessing information such as social media and internet is also effective in the increase of this interest. Therefore, healthcare professionals should inform patients in order to refer them to the appropriate treatment methods and prevent undesirable effects.

Amaç: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları dünyada gerek primer tedavi, gerek kültürel ve tarihi etkilerin yansıması, gerekse de modern tıbbi tedavilerin tamamlayıcısı olarak kullanılmaktadır. Kronik kas-iskelet sistemi hastalıkları ve ağrı GETAT'a başvuru nedenleri arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Bu çalışmanın amacı, İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine ağrı ile başvuran hastaların GETAT uygulamaları ile ilgili farkındalığını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu tanımlayıcı çalışmada veriler yüz yüze görüşme tekniği ile doldurulan anketle elde edilmiştir. Bulgular: Üç yüz on sekiz hastanın %73,3'ü GETAT uygulamaları ile ilgili bilgi sahibidir, %32,1'i daha önce GETAT yaptırmıştır. En çok bilinen ve yaptırılan uygulamalar sırasıyla hacamat, masaj ve sülüktür. Bitkisel tedaviler ve gıda takviyelerinin kullanım oranı %43,7'dir. Hastaların büyük bir kısmı kronik ağrı nedeniyle GETAT'a başvurmuş olup en sık başvuru nedeni sırt ağrısıdır. GETAT uygulamalarıyla ilgili bilgilere en çok kitle iletişim araçları ve internet aracılığıyla ulaşılmaktadır. Hastaların %49,4'ü sağlık çalışanlarından GETAT ile ilgili yeterli bilgi alamadığını ifade etmiştir. Sonuç: Bu çalışma ile GETAT uygulamalarına yönelme durumunun bu konuda bilgi sahibi olma ile yakından ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Kronik hastalıkların yarattığı psikososyal yük ve modern tıbbi tedavilerden yeterli yanıt alınamaması gibi nedenlerle GETAT uygulamalarına duyulan ilgi artmaktadır. Bu ilginin artışında son dönemde sosyal mecralar ve internet gibi bilgiye ulaşma yollarının artması da etkili olmaktadır. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşılması, doğru tedavi yöntemlerinin seçimi ve istenmeyen etkilerin önlenmesi açısından hastaların sağlık çalışanları tarafından bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.