İdiopatik trombositopenik purpuralı bir hastada sutureless bioprotez kapak ile aort kapak replasmanı


Selçuk E., Dağlı M., Büyükbayrak F., Adademir T., Aksoy E.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, pp.242-243

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.242-243
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No

Abstract

Giriş ve Amaç: İdiopatik trombositopenik purpura açık kalp cerrahisi yapılan hastalarda oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Biz aort kapak 243 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi - Doktor Poster Bildiriler darlığı bulunan olguda sutureless bioprotez aort kapak kullanarak başarılı bir operasyon ve hematolojik yönetim yaptık. Yöntem: Yetmiş bir yaşında erkek hastada transtorasik ekokardiyografi ile teşhis edilmiş kalsifik ileri aort kapak darlığı mevcut idi. Preoperatif ekokardiyografide ejeksiyon fraksiyonu %65, aort kapakta maksimal gradient 83 mmHg, mean gradient 53 mmHg idi. Eser derecede mitral ve trikuspit kapak yetersizliği mevcuttu. Ek hastalık olarak diabet, hiperlipidemi mevcuttu. Koroner arter hastalığı yoktu. STS skoru %17.9 idi. Hastanın STS skorunun yüksek olması ileri yaş ve ileri kalsifik dar aort kökü (aort kökü 23mm) olması nedeniyle suturuless bioprotez kapak tercih edildi. Hastamızın IVIG + Prednol tedavisinden önce trombosit sayısı 85.1x109 idi. Operasyondan 15 gün önce 40 mg/gün prednol ve 2 gün önce verilen 1 gr/kg/gün İVİG tedavisi ile trombosit sayısı 206x109 oldu. Postoperatif gelişen trombosit düşüklüğü için 2. gün 10 ve 4. gün 10 ünite olmak üzere 20 ünite trombosit süspansiyonu verildi. Bulgular: Operasyonda Sorin Perseval S Sutureles bioprotez aort kapak kullanıldı. Kros klemp süresi 41 dakika idi. Postop 550 cc drenaj oldu. Tartışma ve Sonuç: İdiopatik trombositpenik purpuralı hastalarda kombine prednol + İVİG + trombosit replasmanı tedavisi ile başarılı bir şekilde aort kapak cerrahisi yapılabili