Ortodontik Tedavinin Çürük Prevelensına Etkisinin Değerlendirilmesi


Algül M. E., Sunal E., Efe O. E., Kurt G.

16.Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 2 - 05 November 2019, pp.290-291

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.290-291
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract


AIM: The need for orthodontic treatment is increasing day by day for people to gain a beautiful smile aesthetic and a healthy chewing function. The aim of this study is to determine the increase in caries during fixed orthodontic treatment and to evaluate the relationship between caries formation and duration of treatment. 

MATERIAL-METHOD: In this study, the records of 175 patients who were treated in our faculty’s Orthodontics clinic were examined. Individuals were divided into two groups according to the duration of treatment. (Group A = 6 months-18 months, Group B = 18 months-36 months). In our study, DMFT Index, an index used by the World Health Organization, was used to compare between the start and the end of treatment caries prevalence. The data obtained in this study were analyzed with IBM SPSS Statistics Version 22 package program. In order to compare the end-of-treatment DMFT scores between Group A and Group B, non-parametric Mann Whitney U Test was used and Wilcoxon Test was used for intra-group comparison. 

RESULTS: Mean DMFT scores of the subjects in both groups increased significantly at the end of treatment (p <0.001). No significant difference was observed between the groups end of treatment DMFT scores (p = 0.80). 

CONCLUSIONS: The determination of the caries risk group of the individuals before the orthodontic treatment, keeping the treatment motivation high, reviewing the oral hygiene education and nutritional habits, advising individuals to include toothpastes and mouthwashes containing fluoride can help reduce the carious lesions that may occur during the treatment. 

AMAÇ: Ortodontik tedaviye olan ihtiyaç, insanların güzel bir gülüş estetiği ve sağlıklı bir çiğneme fonksiyonu kazanması için her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı sabit ortodontik tedavi süresince oluşan çürük artışını belirlemek ve çürük oluşumunun tedavi süresiyle olan ilişkisini değerlendirmektir. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda fakültemiz Ortodonti kliniğinde tedavi görmüş, arşiv dosyaları eksiksiz olan 175 hastanın kayıtları incelenmiştir. Bireyler tedavi gördükleri sürelere göre iki gruba ayrılmıştır. (Grup A=6 ay-18ay, Grup B=18 ay-36 ay). Araştırmamızda tedavi başlangıç ve bitim çürük prevelansını karşılaştırmak için Dünya Sağlık Örgütü’nün kullandığı DMFT indexi kullanılmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics Version 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Grup A ile Grup B arasında tedavi sonu DMFT skorlarının karşılaştırılması amacıyla nonparametrik test olan Mann Whitney U Testi, grup içi karşılaştırma için ise Wilcoxon Testi kullanılmıştır.

BULGULAR: Her iki gruptaki bireylerin ortalama DMFT skorları tedavi bitiminde başlangıcına göre anlamlı düzeyde artış göstermiştir (p<0,001). Gruplar birbirleriyle karşılaştırıldığında ise tedavi sonu DMFT skorları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir (p=0.80).

SONUÇ: Ortodontik tedavi öncesi bireylerin çürük risk grubunun belirlenmesi, tedavi motivasyonunun yüksek tutulması, oral hijyen eğitiminin ve beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi, bireylere flor içerikli diş macunları ve ağız gargaraları tavsiye edilmesi, tedavi süresince oluşabilecek çürük lezyonlarının azalmasına yardımcı olabilir.