In-Vitro Comparasion of Different Root Surface Procedures For Periodontal Regeneration


Ercan E., Tunalı M.

TDB Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.220

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.220
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

S-223

Periodontal Rejenerasyonda Kullanılan Farklı Kök Yüzey İşlemlerinin İn-Vitro Olarak Karşılaştırılması

Emine Cansu Genç1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı3, Levent Kara4

1Karadeniz Teknik .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Trabzon

2.anakkale Onsekiz Mart .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, .anakkale

3Bezmialem Vakıf .niversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul

4Erzincan Binali Yıldırım .niversitesi Mühendislik Fakültesi, Erzincan

Amaç:Periodontalhastalıklardahedefkaybedilendokularınyenidenoluşturulmasıdır.K.kyüzeyindehastalığabağlıdeğişimler,rejenerasyonun

ilk adımıolanpıhtı adezyonunuolumsuz etkilemektedir.K.k yüzeymodifikasyonunamacı, smear tabakasınıuzaklaştırarak k.k yüzeyinidetoksifiye

etmek ve pıhtı adezyonunu sağlamaktır. .alışmamızın amacı, yaygın olarak kullanılan farklı y.ntemleri ve yeni bir y.ntemolanNanohidroksiapatit

(NHA) tozu uygulamasını in-vitro olarak karşılaştırmak ve rejenerasyona katkıdabulunacak en iyi y.ntemiortaya koymaktır.

Yöntem: .alışmamızda periodontal sebeplerle .ekilmiş dişlerden dentin par.aları elde edilerek akrilik bloklar i.erisine g.mülüştür.

Daha sonra yüzeyler zımpara ile düzleştirilmiş ve biyofilm tabakası oluşturulmuştur. Yüzeylere; EDTA (%17, 1 dk), tetrasiklin

..zeltisi (250 mg/ml, 3 dk), Gracey küret (10 kez), ultrasonik sistem (Mini Piezon; EMS. Piezon Systems), NHA tozu

püskürten air-abrasiv sistem(EMS.-Air Flow. S2) (20 sn (air abraziv kısa-AK) / 90 sn (air abraziv uzun-AU)) kullanılarak farklı uygulamalar

yapılmıştır. Kontrol grubunda ise herhangi bir işlemyapılmamıştır. Uygulamaların etkileri; yüzey ıslanabilirliği, kimyası,

morfolojisi ve topografisi a.ısından incelenmiş ve istatistiksel analizler yapılmıştır.

Bulgular: .alışmanın sonu.larına g.re yüzey ıslanabilirliği değerleri küret (46,29.), tetrasiklin (22,74.) ve AU (38,32.) gruplarında,

kontrol grubuna (69,05.) g.re istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık g.stermiştir (p<0,05). Ortalama yüzey pürüzlülüğü

(Ra) bakımından; küret (0,93 μm), ultrasonik (0,71 μm), tetrasiklin (2,57 μm) grupları kontrol grubuna (1,16 nμ) g.re, istatistiksel

olarak anlamlı farklılık g.stermiştir (p<0,05). Yüzey morfolojisi bakımından, tetrasiklin grubunda tamamen tetrasiklin partikülleri

ile kaplı yüzey, küret grubunda düzensizlikler ve kapalı tübül ağızları, AU grubunda ise azmiktarda NHA tozlarıyla beraber,

smear tabakasının olmadığı ve a.ık tübül ağızları izlenmiştir. Bu .alışmanın sonucunda, smear tabakasının en iyi uzaklaştırıldığı

ve ıslanabilirliği yüksek olan k.k yüzeylerinin AU grubunda oluştuğu g.rüldü.

Sonuç: .alışmamıza g.re hastalıktan etkilenmiş k.k yüzeylerinin, NHA tozları ile muamele edilmesinin, periodontal rejenerasyon

sürecinde pıhtı adezyonunu destekleyerek rejenerasyon potansiyelini anlamlı derecede arttıracağı düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: k.k yüzey modifikasyonu, profilometre, yüzey ıslanabilirliği

S-223

In-Vitro Comparasion of Different Root Surface Procedures For Periodontal Regeneration

Emine Cansu Gen.1, Esra Ercan2, Mustafa Tunalı3, Levent Kara4

1Karadeniz Technical University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Trabzon

2.anakkale Onsekiz Mart University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, .anakkale

3Bezmialem Vakıf University Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, İstanbul

4Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Engineering, Erzincan

Aim: Themain purpose in periodontal treatment is the reestablishment of lost tissues. The changes related to the disease in root surfaces

have negative effects on the first part of regeneration, namely fibrin clot adhesion. The purpose of the root surfacemodification is to detoxify

the root surface and to ensure the fibrin clot adhesion by the smear layer removal. Aimof this study is to determine the bestmethod

for regeneration fromin vitro comparison of common distinctmethods andNano-hydroxyapatite (NHA) powder application.

Material-Methods: In this study, different applications have beenmade on dentin surfaces, that had been extracted due to periodontal

reasons, by using EDTA (%17,1min), tetracycline (250mg/ml,3min), Gracey cürette(10times), ultrasonic system (Mini

Piezon; EMS.Piezon Systems), NHA powdered air-abrasive system (EMS.-Air Flow. S2) (20sec (AK)/90 sec (AU)). No treatment

has been made on control group. The effects of the treatments are examined regarding surface wettability, chemistry, morphology

and topography, and statistical analyses have been made.

Results:According totheoutcomesof thestudy, thesurfacewettability valuesof curette(46,29.), tetracycline(22,74.) andAU(38,32.) groups

aredifferedstatistcallydifferent fromcontrol group(69,05.) (p<0,05).Regarding theaveragesurfaceroughness(Ra), curette(0,93μm),

ultrasonic(0,71 μm), tetracycline(2,57 μm) groups are statistically significantly different fromcontrol group (1,16 nμ) (p<0,05). Regarding

the surfacemorphology, the following results aremonitored: in tetracycline group, a surface coveredwith tetracycline particles; in curette

group, irregularities and occluded tubularpores; inAUgroup, exposed tubular poreswithout smear layer andwithminor presenceofNHA

powder. As a result, the best surface that smear layer has been removedwith highwettabilitywasmonitored in AUgroup.

Conclusion: It can be concluded NHA powder treatment to the diseased root surfaces considerably may enhance the regeneration

potential by supporting fibrin clot adhesion during periodontal regeneration.

Keywords: root surface modication, profilometer, surface wettabilty