Tip 1 Diyabetes Mellitus'lu Çocuklar Ve Sağlıklı Çocukların El Fonksiyonlarının Karşılaştırılması


Atay C., Kaya Mutlu E., Taşkıran H., Özgen İ. T.

XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, no.99, pp.127

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.127

Abstract

Amaç: 8-12 yaş arası Tip1 Diyabetes Mellitus’lu (T1DM) çocuklar ile sağlıklı çocukların el fonksiyonlarının karşılaştırılmasıdır.

Materyal-Metod: Bu amaçla 8-12 yaş aralığında T1DM tanısı konmuş çocuklar (n=46) ile sağlıklı çocuklar (n=51) olmak üzere iki grup

çalışmaya dahil edildi. Grupların üst ekstremite eklem hareket açıklığı (EHA) universal gonyometre ile, kas kuvveti “Hand-held” dinanometre

(Lafeyette Instrument®, Lafayette,IN) ile, elin kaba kavrama kuvveti “Hand-Grip” El Dinamometresi JAMAR (JAMAR, JA Preston Co,

Michigan, USA) ile, parmak kuvveti “pinchmetre” Baseline® (MechanicalPinch Gauges, NexGen Ergonomics, Inc.Montreal, Canada) ile, elin

fonksiyonel değerlendirilmesi Modifiye-Jebsen-Taylor El Fonksiyon Testi (JTEFT) ve Purdue-Pegboard testi ile ve yaşam kalitesi Çocuklar İçin

Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇİYKÖ) ile değerlendirildi.

Bulgular: JTEFT, yazı yazma süresi T1DM grubunun dominant tarafında kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde uzun bulundu (p=0,001).

T1DM grubunun non-dominant tarafında kart çevirme, büyük-hafif nesneler ve büyük-ağır nesneleri atlatma süresi kontrol grubuna göre anlamlı

ölçüde uzun bulundu (sırasıyla p=0,001, p=0,001 ve p=0,002). Purdue-Pegboard fonksiyon testinde, kas kuvvetinde ve EHA’da her iki grup

arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Çocukların ÇİYKÖ’nden aldıkları puan ortalamaları karşılaştırıldığında; fiziksel sağlık (p=0,04),

psikososyal sağlık (p=0,001), duygusal işlevsellik (0,001), okul işlevselliği (p=0,002) ve ölçek toplam puanı (p=0,001) ile ebeveynlerinin

görüşlerine göre de duygusal işlevsellik açısından (p=0,02) gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu.

Sonuç: Amerikan Diyabet Derneği'nin klinik uygulama kılavuzlarında, rutin muayenede kardiyovasküler ve sinir sistemlerinin analizlerini

önermesine rağmen kas-iskelet bozukluklarının değerlendirilmesine yer verilmemektedir. Çalışmamızın sonuçlarına göre, T1DM'li çocukların el

fonksiyonlarında, özellikle yazma için dominant taraf ve kart döndürme ve büyük nesneyi hareket ettirmede non-dominant tarafın sağlıklı

çocuklara göre etkilendiği bulundu. Ayrıca, yaşam kalitelerinin kontrol grubuna göre düşük olduğu ancak ebeveynlerin bunu tam olarak

göremediği bulundu. Bu nedenle, el fonksiyonlarının değerlendirilmesi gibi kas-iskelet bozukluklarının değerlendirilmesi T1DM’li çocukların

rutin kontrollerine dahil edilmesi gerektiğini ve T1DM'li çocuklar için fonksiyonel yetenekleri ve yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak için

çok disiplinli bir yaklaşım gerekliliğini düşünmekteyiz.