Çocuklarda Torakotomi


Akdemir O. C., Kök A.

UASK2022, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2022, no.142, pp.211

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.211
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Videoendoskopik yaklaşım yerini almaya başlamakla birlikte bazı durumlarda torakotomi halen standart uygulamadır. Bu durumların başında da çocukluk çağı cerrahi hastalıkları gelmektedir. Bu çalışmamızda 2015-2017 yılları arasında torasik patolojilerin tanı ve tedavisi amacıyla çocuk yaş gurubunda torakotomi tecrübemizi paylaşmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Hastalar çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalının ilgili bilim dalları ile yapılan konsültasyonları ile değerlendirildi. Tanısal veya tedavi amaçlı cerrahi işlem kararı verilen hastalara cerrahi müdahalenin torakotomi ile yapılması kararı göğüs cerrahisi tarafından verildi. Otuzbeş hastaya torakotomi yapıldı. Veriler retrospektif olarak tarandı. Bulgular: Ortalama yaş 8.3 yıl (9 ay-15 yaş). Yirmiiki erkek (%62.8), 13 kız (%37.2). Onbeş sağ (%43 ),20 (%57) sol torakotomi yapıldı. Torakotomi ile 5 lobektomi (14,25%), 1 bilobektomi (2,8%), 5 pnömonektomi (14,25%), 7 wedge rezeksiyon (19,6%), 1 lobektomi+wedge rezeksiyon (2,8%), 2 göğüs duvarı rezeksiyonu (5,7%), 3 mediyastinal kitle eksizyonu (8,4%), 6 kist hidatik (17,1%), 1 diyafragma rüptürü tamiri (2,8%), 1 hemotoraks eksplorasyonu (2,8%), 1 duktus ligasyonu (2,8%), 1 apiyemektomi (2,8%), 1 metastazektomi (2,8%) yapıldı. Patolojiye materyal gönderilmiş olan vakaların içinde bronşiektazi ve kist hidatik en sık iki tanı idi (Tablo 1). Bronşiektazi nedeniyle opere edilen 3 hastada eşlik eden sendrom ve romatizmal hastalık mevcuttu. Hastaneden yatış süresi ortalama 10.2 gün (3- 40 gün). Postop mortalite olmadı. Üç hastaya sekresyon retansiyonuna bağlı atelektazi nedeniyle bronkoskopi yapıldı. Bir hastaya ekspansiyon kusuru nedeniyle postoperatif takipte toraks dreni takıldı. Tartışma-Sonuç: Videotorakoskopinin göğüs cerrahisi uygulamalarında kullanım sıklığı ve kulanıldığı durumların çeşitliliği giderek artmaktadır. Torakotomi ise göğüs cerrahisinin temel uygulama kesisi olarak günümüze kadar kullanılagelmiştir. Videotorakoskopinin göz ardı edilemeyecek avantajları olsa da pediyatrik vakalarda özellikle teknik gereklilik nedeniyle torakotomi halen güncelliğini korumaktadır. Gereklilik halinde çocukluk çağı vakalarında güvenle, düşük morbidite ile uygulanabilir ve uygulanmasından kaçınılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Videotorakoskopi, Çocuklarda Torakotomi, Torakotomi