The Role of Childhood Traumas and Resilience in Depression and Anxiety Symptoms


Creative Commons License

Coşkun F., Kılıç Ö., Pasin Ö.

7. Psikiyatri Zirvesi & 14. Anksiyete Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 5 - 08 November 2022, pp.108

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.108
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

It has been reported that sensitivity to psychosocial stress increases in adult life in individuals who were exposed to abuse and/or neglect in childhood, and this situation is associated with depression and anxiety symptoms in adult life (1-3). In this study, we aimed to examine the role of childhood traumas and resilience in depression and anxiety symptoms seen in the clinical population. Method: The sample of the study, which was carried out at Gaziosmanpaşa Training and Research Hospital, consists of 28 cases who applied to the psychiatry outpatient clinic, between the ages of 18-65, at least primary school graduates, and without mental retardation or disability, severe physical, neurological and/or cognitive disorders. Subjects who consented to participate in the study were asked to fill out the Sociodemographic Data Form, Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Childhood Mental Trauma Scale, and Adult Resilience Scale. Approval was obtained from the hospital clinical research ethics committee for the study. SPSS (Version 28) package program was used in the analysis of the results, and p<0.05 was taken. Results: Of the 28 cases participating in our study, 18 (64.2%) had childhood trauma, all of them (n=18, 100%) were emotional abuse, 14 (77.7%) physical abuse, 11 (61.1%) ) sexual abuse, 14 (77.7%) emotional neglect, 8 (44.4%) physical neglect. There was a positive correlation between childhood traumas and anxiety (r=0.409, p=0.031) and depression (r=0.459, p=0.014) scores, psychological resilience and anxiety (r=-0.543, p=0.003) and depression (r=-- 0.576, p=0.001) scores were found to be negatively correlated. Discussion: It was found that a history of childhood traumas is common in patients who applied to the psychiatry outpatient clinic, and emotional abuse was the most common type of trauma. Depression and anxiety scores are positively correlated with childhood traumas and negatively correlated with resilience. These results show that childhood traumas and resilience are associated with the severity of depression and anxiety symptoms in adulthood in the clinical population. Psychological resilience may have a mediator or moderator role on the path from childhood trauma to depression and anxiety. Future studies with large samples may focus on investigating the preventive effects of resilience-enhancing interventions for depressive and anxiety disorders.

Çocukluk çağında istismar ve/veya ihmale maruz kalan bireylerde erişkin yaşamda psikososyal strese karşı duyarlılığın arttığı ve bu durumun yetişkin yaşamda depresyon ve anksiyete belirtileri ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (1-3). Bu çalışmada, klinik popülasyonda görülen depresyon ve anksiyete belirtilerinde çocukluk çağı travmaları ve psikolojik dayanıklılığın rolünü incelemeyi amaçladık. Yöntem: Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürütülmüş olan çalışmanın örneklemini, psikiyatri polikliniğine başvuran, 18-65 yaş aralığında, en az ilkokul mezunu olan ve zeka geriliği veya yetersizliği, ağır fiziksel, nörolojik ve/veya bilişsel bozukluğu olmayan 28 olgu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmaya onam veren olgulardan Sosyodemografik Veri Formu, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği, Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’ni doldurmaları istenmiştir. Araştırma için hastane klinik araştırmalar etik kurulundan onay alınmıştır. Sonuçların analizinde SPSS (Versiyon 28) paket programı kullanılmış olup, p<0.05 olarak alınmıştır. Bulgular: Araştırmamıza katılan toplam 28 olgunun, 18’inde (%64.2) çocukluk çağı travması olduğu, bu olgulardan tamamının (n=18, %100) duygusal istismar, 14’ünün (%77.7) fiziksel istismar, 11’inin (%61.1) cinsel istismar, 14’ünün (%77.7) duygusal ihmal, 8’inin (%44.4) fiziksel ihmale maruz kaldığı saptanmıştır. Çocukluk çağı travmaları ile anksiyete (r=0.409, p=0.031) ve depresyon (r=0.459, p=0.014) skorları arasında pozitif yönlü, psikolojik dayanıklılık ile anksiyete (r=-0.543, p=0.003) ve depresyon (r=-0.576, p=0.001) skorları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Tartışma: Psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda çocukluk çağı travmaları öyküsüne sık rastlandığı, en sık görülen travma türü- nün duygusal istismar olduğu saptanmıştır. Depresyon ve anksiyete skorları çocukluk çağı travmaları ile pozitif yönde, psikolojik dayanıklılık ile negatif yönde ilişkilidir. Bu sonuçlar, klinik popülasyonda çocukluk çağı travmaları ve psikolojik dayanıklılığın, erişkin dönemde görülen depresyon ve anksiyete belirtilerinin şiddetiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Çocukluk çağı travmasından depresyon ve anksiyeteye giden yolda psikolojik dayanıklılığın aracı veya düzenleyici rolü olabilir. Gelecek, geniş örneklemli çalışmalar, psikolojik dayanıklılığı geliştiren müdahalelerin, depresif bozukluklar ve anksiyete bozukluklarını önleyici etkilerini araştırmaya odaklanabilir.