Psychiatry and Neuroinflammation


Coşkun F., Kılıç Ö.

Presentation, pp.1, 2022

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2022
  • Page Numbers: pp.1
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Neuroinflammation is defined as an inflammatory response in the brain and/or spinal cord, components of the central nervous system (CNS). This response includes immune system cells in the CNS, infiltration of immune system cells in peripheral tissues into brain tissue, interaction of inflammation-related mediator molecules (cytokines, chemokines, free oxygen radicals, etc.) and brain tissue cells. The CNS has a special structure called the blood-brain barrier that limits the passage of ions, molecules and cells in the circulation to the brain and spinal cord. This heavily restrictive barrier helps protect the CNS from toxins, pathogens, inflammation, injury, and various diseases, as well as tightly regulating CNS homeostasis, which is critical for allowing proper neuronal function. For many years, the brain was considered an immune privileged site due to the silent inflammatory response and the presence of protective brain barriers. If today; It is thought that there are immune cells in the meninges, there is a bidirectional relationship between the immune system and the central nervous system, and neuroinflammation may play an important role in psychiatric disorders. The best example of the bilateral relationship between the immune system and the brain among psychiatric disorders is Major Depressive Disorder. The hypothesis that an increase in proinflammatory cytokines plays a role in the etiopathogenesis of depression is called the "Neuroinflammatory hypothesis in depression". This cytokine increase may play a role in many mechanisms underlying depression, such as irregularity in the hypothalamus-pituitary-adrenal gland axis, changes in the monoamine and glutamate systems, and deterioration in neuroplasticity. In the light of current evidence, it can be said that increased inflammation is a feature found in almost all psychiatric disorders. There are also studies on the use of anti-inflammatory drugs in the treatment of chronic psychiatric disorders, although they are not yet at a level to guide clinical practice.

Nöroinflamasyon, merkezi sinir sistemi (MSS) bileşenleri olan beyin ve/veya omurilikte inflamatuar bir yanıt olarak tanımlanır. Bu yanıt, MSS’de yer alan bağışıklık sistemi hücrelerini, periferik dokulardaki bağışıklık sistemi hücrelerinin beyin dokusuna infiltrasyonunu, inflamasyonla ilişkili aracı moleküller ile (sitokin, kemokin, serbest oksijen radikalleri v.s) beyin dokusu hücrelerinin etkileşimini içerir. MSS kan-beyin bariyeri olarak adlandırılan ve dolaşımda yer alan iyon, molekül ve hücrelerin beyin ve omuriliğe geçişini sınırlayan özel bir yapıya sahiptir. Bu ağır kısıtlayıcı bariyer, uygun nöronal fonksiyona izin vermek için kritik olan MSS homeostazını sıkı bir şekilde düzenlemenin yanı sıra MSS’yi toksinlerden, patojenlerden, inflamasyondan, yaralanmadan ve çeşitli hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Uzun yıllar boyunca beyin, sessiz inflamatuar yanıt ve koruyucu beyin bariyerlerinin varlığı nedeniyle bağışıklık açısından ayrıcalıklı bir bölge olarak kabul edilmekteydi. Bugün ise; meninkslerde immün hücrelerin bulunduğu, immün sistem ve merkezi sinir sistemi arasında çift yönlü bir ilişki olduğu, nöroinflamasyonun psikiyatrik bozukluklarda önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. İmmün sistemle beynin çift yönlü ilişkisinin psikiyatrik bozukluklar arasındaki en iyi örneği Majör Depresif Bozukluk’tur. Depresyon etyopatogenezinde proinflamatuar sitokin artışının rol oynadığını söyleyen hipotez ‘’Depresyonda nöroinflamatuar hipotez‘’ olarak adlandırılmaktadır. Bu sitokin artışı, depresyonun temelinde yatan hipotalamus-hipofiz-adrenal bez ekseninde düzensizlik, monoamin ve glutamat sistemlerinde değişimler ve nöroplastisitede bozulma gibi pek çok mekanizmada rol oynuyor olabilir. Mevcut kanıtlar ışığında, artmış inflamasyonun neredeyse tüm psikiyatrik bozukluklarda saptanan bir özellik olduğu söylenebilir. Henüz klinik uygulamaya rehberlik edecek düzeyde olmasada, anti-inflamatuar ilaçların kronik psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanımı ile ilgili çalışmalar da bulunmaktadır.