The effect of the middle ear of monopolar electrocautery at different strengths on the inner ear


Doğan R., Çelik İ., Başöz M., Gedik Ö., Yenigün A., Eren S. B., ...More

43. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.76-77

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76-77
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Çoğu ameliyatta kesi ve kanama kontrolü üçün monopolar

elektrokoter yaygın olarak kullanılan cerrrahi bir enstrümandır. Ancak

monopolar elektorkoterin iç kulak üzerine etkisi bilinmemektedir.


Çalışmamızda monopolar elektrokoterin iç kulak üzerine etkisinin odyo-

lojik ve histopatolojik olarak incelenmesi amaçlandı.


GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza 32 adet sağlıklı dişi Sprague

Dawley sıçan (200-240 gr) dahil edildi. Ratlar her biri sekizerli olacak

şekilde dört gruba ayrıldı.

Grup 1: Monopolar elektrokoter-5W

Grup 2: Monopolar elektrokoter-10W

Grup 3: Monopolar elektrokoter-20W

Grup 4: Kontrol

Tüm gruplardaki ratlara bazal odyometrik ölçümler (Distorsiyon

Product Otoakustik Emisyon (DPOAE) ve Auditory Branstem Respones

(ABR)) yapıldı.


Grup 1,2 ve 3 e bazal odiyometrik ölçümler yapıldıktan sonra pro-

montorium üzerine transtimpanik olarak monopolar elektrokoterin iğne


ucu ile mikroskop altında 2sn koterizasyon yapıldı. Kontrol grubuna her-

hangibir işlem uygulanmadı. Tüm gruplarda çalışmanın 7 ve 14. günle-

rinde odiyometrik ölçümler tekrarlandı.


Çalışmanın odyolojik aşaması bittikten sonra ratların kokleaları eksize

edildi ve histopatolojik değerlendirme yapıldı

BULGULAR: Grup 1,2,3 ve 4 ün bazal 7 ve 14. günlerindeki yüksek

frekans DPOAE amplitütleri (701 Hz, 997 Hz, 1401 Hz, 1977 Hz, 2834.

Hz, 4002 Hz, 5636 Hz, 7988 Hz, 11288 Hz, 15991 Hz, 22608 Hz)(ve

ABR eşikleri (10 kHz, 16kHz, 20 KhZ, 32kHz) arasında anlamlı fark

yoktu (p>0,05).


Tüm gruplarda kokleadaki spiral ganglion hücrelerinde ve sinir lifle-

rinde hem hidropik dejenerasyon hemde nükleer kayıp gözlenmedi. Her


üç grupda da histopatolojik değerlendirmede normal koklea yapısı göz-

lenmiş olup gruplar arasında anlamlı fark bulunmamaktadır (p>0.05)


SONUÇ: Farklı güçlerde (5W,10W ve 20 W) monopolar elektorkoter


uygulaması sonrasında 7 ve 14. günlerde yapılan odyolojik ve hsitopa-

tolojik değerlendirmelerde iç kulakta herhangibir zararlı etki saptanma-

mıştır. Bu çalışma iç kulağın yakınında monopolar elektrokoterin güven-

le kullanılabileceğini düşündümektedir.