Subkutan Antikoagülan Alan Hastalarda Karın ve KolBölgelerindeki Hematom Gelişimi ve Ağrı Şiddetinin İncelenmesi


Creative Commons License

Demircan B., Gülseven Karabacak B.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.2, pp.60-72, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Araştırma, karın ve kol bölgelerine subkutan heparin enjeksiyonu uygulanan hastalarda, hematom gelişimi ve ağrı şiddetinin incelenmesi amacı ile deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Avrupa yakasındaki bir eğitim ve araştırma hastanesinin ortopedi kliniklerinde Aralık 2010 - Şubat 2011 tarihleri arasında yatarak tedavi gören ve düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi alan, oral antikoagülan kullanmayan, enjeksiyonun yapılacağı karın ve kol bölgesindeki deride skar dokusu, insizyon, lipodistrofi ve enfeksiyon bulgusu olmayan 50 hasta oluşturmuştur. Araştırmaya başlamadan önce etik kurul ve kurum izni alınmıştır. Verilerin toplanmasında; Hasta Tanılama Formu, Görsel Kıyaslama Ölçeği ve Değerlendirme Formu, Opsite-Flexigrid Ölçüm Aracı ve Hasta İzlem Formu kullanılmıştır. Heparin enejksiyonları araştırmacı tarafından hastaların sırasıyla sağ kol, sağ karın, sol kol, sol karın ve tekrar sağ kol bölgelerine uygulanmıştır. Her enjeksiyondan hemen sonra ağrı şiddeti, 48 ve 72 saat sonra bölgedeki hematom ve renk değişikliği opsite-flexigrid ölçüm aracı ile ölçülüp kaydedilmiştir. Yaş ortalaması 53.24±16.53 olan hastaların %50’si erkektir. Çalışmanın sonucunda subkutan heparin enjeksiyonundan sonra sağ karın bölgesinde oluşan hematom, renk değişikliği ve ağrı şiddeti puan ortalamalarının sağ kol ve sol kol bölgelerine göre daha düşük olduğu bulunmuştur (p=0.001). Cinsiyet, yaş ve beden kitle indeksine göre karşılaştırıldığında; sağ kol bölgesi ağrı düzeyinin erkek hastalarda (p=0.039), sağ kol ve sol kol bölgesi hematom ve renk değişikliği oranlarının 40 yaş üzerindeki hastalarda (p=0.037) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda karın bölgesine uygulanan enjeksiyon sonrası ağrı ve hematom ortalamaları kol bölgesine göre daha düşük bulunmuştur. Bu nedenle subkutan heparin enjeksiyonunda karın bölgesinin tercih edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.