Koroner arter baypas cerrahisinde sağ ve sol koroner dominansının mortalite ve morbiditeye etkisi


Selçuk E., Çevirme D., Sezgin M., Buğra O.

Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi., Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.88

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.88
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No

Abstract

Giriş ve Amaç: Çalışmamızda, koroner arter dominans farklılığının koroner arter baypas cerrahisinin mortalite ve morbiditesi üzerine etkisi araştırılmıştır Yöntem: Kliniğimizde 1 Ocak 2016-29 Şubat 2016 tarihleri arasında elektif olarak koroner baypas cerrahisine alınan 100 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalar, koroner anjiyografilerine göre, sol dominant olanlar ile sağ dominant veya kodominant olanlar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her iki grup postoperatif komplikasyonlar, ilk 30 günlük mortalite, taburculuk sonrası sağkalım ve majör kardiyak olay oranları açısından karşılaştırılmıştı Bulgular: Hasta seçim kriterlerini sağlayan toplam 100 hastanın 88’i (%88) sağ dominant veya kodominant, 12’si (%12) ise sol dominant koroner dolaşım gösteriyordu. Her iki grup arasında demografik veriler, preoperatif risk faktörleri ve intraoperatif özellikler açısından anlamlı fark yoktu. Hastaların ortalama takip süresi 590±21 gündür. Her iki grup arasında ilk 30 günlük mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.32). Her iki grubun sağkalım süreleri arasında anlamlı fark görülmemiştir (log rank= 0.7). Sol dominant hastalarda postoperatif komplikasyon sıklığı, diğer gruba göre daha fazlaydı (p= 0.017, OR= 4.76; %95 CI=1.2-18.8). Çok değişkenli analizlerde, taburculuk sonrası sol dominant hastalarda kısa dönem takipte major kardiyak olay riski daha fazlaydı (p=0.04; HR 5.3; %95 CI: 0.82-12.4) Tartışma ve Sonuç: Cerrahi revaskülarizasyon yapılan hastalarda, koroner dominans farklılığının mortalite üzerine etkisi saptanmamıştır.Bununla birlikte sol koroner dominansı, postoperatif erken dönem komplikasyonlar ve taburculuk sonrası majör kardiyak olaylar açısından bağımsız bir risk faktörüdür. Anahtar sözcükler: Koroner dominans, CABG, koroner anjiyografi.